Selecteer een pagina

Dinsdag, 2 mei 2017. Met Tom Barr op pad.

Tuesday, May 2nd. Travelling with Tom Barr.

Dinsdag heeft Tom mij meegenomen op een zoektocht naar driftwood (Placerville). Tom verzamelt dit en verkoopt het aan de reguliere aquariumhandel. Voor Tom betekent dit een bron van inkomsten die hem veel persoonlijke vrijheid verschaft. Met zijn vierwiel aangedreven Toyota Pick-up, kan hij op behoorlijk ruw terrein komen en is hij in staat om op voor normale auto’s onbereikbare plekken te komen. Uiteraard weet hij inmiddels aardig de weg. Langs steile, smalle en vaak ruwe weggetjes komen we uiteindelijk op de plaats waar Tom zijn hout verzamelt. Hij waarschuwt nog om uit te kijken voor ratelslangen en kijkt een beetje misprijzend naar de slippers die ik draag. Er is een overvloed aan prachtig driftwood te verzamelen en het uitzicht hier is geweldig. Jammer is dat bezoekers veel glas hebben laten slingeren, er liggen overal scherven. Daarnaast liggen er overal patroonhulzen. Kennelijk wordt hier veel geschoten. Het is prachtig weer en doordat Tom niet voldoende bindmateriaal heeft meegebracht kan hij slechts een halve lading meenemen. Toch is dat nog een aardige partij. Onderweg vallen de rijen brievenbussen op die het de postbode gemakkelijker moeten maken om in dit afgelegen gebied post te bezorgen.

Tuesday Tom took me to the mountains to search for driftwood (Placerville). Tom collects this and sells it to the regular aquarium trade. For Tom, this means a source of income that provides him with a lot of personal freedom. With his four-wheel driven Toyota Pickup, he can get in quite rough terrain and is able to reach unaccessible places for normal cars. Of course, he knows the way. Along the steep, narrow and often rough roads, we finally reach the place where Tom collects his wood. He warns me to look out for rattlesnakes and looks a bit scary at the slippers I wear. There is an abundance of beautiful driftwood to collect and the view here is amazing. Unfortunately, visitors have left a lot of glass, there are shards everywhere. In addition, there are patterned sleeves. Apparently a lot of shooting is taking place here. It is beautiful weather and because Tom did not bring enough binder material, he could take only half a load. Yet that’s another nice party. On the way, we see the rows of mailboxes that will make it easier for the mailman to deliver mail in this remote area.

Na de ontdekking van goud in Sutter’s Mill in de nabijgelegen Coloma, Californië, door James W. Marshall in 1848, waardoor de Californië Gold Rush ontstond, was het kleine stadje, nu bekend als Placerville, bekend als Dry Diggin’s vanwege de manier waarop de mijnwerkers ladingen droge grond naar het stromende water brachten om het goud van de grond te scheiden. Later in 1849 verdiende de stad de historische naam, “Hangtown”, vanwege de vele verhangingen die er plaatsvonden. Volgens de museumgids bij het Fountain & Tallman Museum waren er maar drie ophangingen nadat drie mannen te paard met vurende geweren de stad inkwamen. Die naam stond daarna vast. Rond 1850 begonnen een paar lokale kerken erom te vragen een vriendelijker naam aan de stad te geven. De naam werd echter niet veranderd tot 1854 toen de stad Placerville werd genoemd. Tijdens deze naamsverandering was Placerville de derde grootste stad in Californië.

After the discovery of gold at Sutter’s Mill in nearby Coloma, California, by James W. Marshall in 1848 sparked the California Gold Rush, the small town now known as Placerville was known as Dry Diggin’s after the manner in which the miners moved cartloads of dry soil to running water to separate the gold from the soil. Later in 1849, the town earned its most common historical name, “Hangtown”, because of the numerous hangings that had occurred there. According to the museum guide at the Fountain & Tallman Museum, there were only three hangings that occurred after three men on horseback came into town with guns ablaze. The name stuck after that. By about 1850 a few local churches had begun to request that a more friendly name be bestowed upon the town. The name was not changed until 1854 when the City of Placerville was incorporated. At its incorporation Placerville was the third largest town in California.

Na het verzamelen van het driftwood meende Tom dat ik wel zin zou hebben om even te zwemmen bij een waterval waar we op de terugweg langs zouden komen. We stopten bij Rock Creek om de waterval te bekijken. Op de brugdelen vlak boven de waterval was fraaie gravity aangebracht, o.a. een grote spin. Het is een van de beste watervallen in het grotere Sacramento gebied, misschien wel de beste. Hij is slechts 5.20 meter hoog, maar is ruim 30 meter breed. Wanneer het goed stroomt, “dondert” Rock Creek over de rand om een monsterachtige waterval te creëren. Het moet absoluut geweldig zijn en een “must-see” voor een waterval liefhebber in het regenseizoen.

After collecting the driftwood, Tom thought that I would like to swim at a waterfall where we would be on the way back. We stopped at Rock Creek to see the waterfall. Great gravity was placed on the bridge parts just above the waterfall, including a large spider. It is one of the best waterfalls in the greater Sacramento area, perhaps the best. It is only 17 ft. high, but is 100 ft. wide. When it is flowing well, Rock Creek just thunders over a ledge creating a monstrous waterfall. It must be absolutely amazing and a must see for any waterfall enthusiast in the rainy season.

Na deze waterval vertrokken wij naar Traverse Creek, om daar de groene serpentine in dat gebied te bekijken. Botanische gezien is de omgeving van Traverse Creek heel special. Het betreft een gebied van 220 hectare tussen Georgetown en Placerville in El Dorado County. Het is een klein dal met serpentijnbodems en een mooie kreek, met een aantal paden. Het is niet hoog ontwikkeld, maar je kunt er een aantal interessante bloemen vinden. Serpentine bodems hebben een hoog gehalte aan mineralen zoals magnesiumnikkel en chroom. Deze moeilijke omstandigheden maken het voor veel planten moeilijk om goed te groeien, maar dat kan weer  goed zijn voor een aantal wilde bloemen die in andere gebieden niet kunnen concurreren. Deze vallei is in het midden van de 1800 ontgonnen, meestal door “hard rock miners” op zoek naar “El Dorado smaragd”, vesuveniet en chromiet. Je vindt er stapels gebroken rots in het hele gebied, en je moet uitkijken voor oude mijnschachten.

After this waterfall, we left for Traverse Creek to see the green serpentine in that area. The Traverse Creek Botanical Special Interest Area is a 220 acre reserve out in the country between Georgetown and Placerville in El Dorado County. It is a small valley with serpentine soils and a nice creek, with a number of trails. It isn’t highly developed, but you can find a number of interesting flowers. Serpentine soils have high levels of minerals like magnesium nickel and chromium. These harsh conditions make it hard for many plants to grow well, but that can create good conditions to a number of wildflowers that can’t compete in other areas. This valley was mined in the mid 1800’s, mostly by hard rock miners looking for “El Dorado Emeralds”, vesuvenite and chromite. You’ll find piles of broken rock throughout the area, and you do have to watch out for old mine shafts.

‘s Avonds hebben we met Jennifer en Adrienne in Sacramento Thais gegeten.

In the evening we ate Thai food with Tom, Jennifer and Adrienne in Sacramento.

Om ALLE foto’s van 1 en 2 mei 2017 te zien, klik: hier
To see ALL the pictures of 1th en 2nd May, click: here

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

Translate »