Selecteer een pagina

Op weg naar Sacramento.

On our way to Sacramento (Tom Barr and me).

Bij de douane was er nog een kort incident. Schoenen uit, riem af, laptop op de band, ik had alles goed gedaan. Enkel toen ik door het poortje ging bleef dat apparaat piepen. “Heeft u soms een prothese?” werd mij toen gevraagd. Toen ik dat bevestigde vanwege mijn nieuwe knie, werd mij vriendelijk verteld dat ik dat eerder al had moeten vertellen. Nu zijn we verplicht de volledige bodycheque te doen zij de douanier vriendelijk en verontschuldigend. Dat verliep allemaal vlotjes en moeiteloos en even later waren we bij de boardingplaats.

Hoewel ik in het vliegtuig niet bij een raampje zat was de dame naast mij wel genegen mij zo nu en dan een foto door het raampje te laten maken. Probleemloze vlucht en twee uur later waren we in Sacramento: Californië.

At customs there was a short incident. Shoes off, belt off, laptop on the conveyor belt, I did everything wright I thought. But when I walked through the scanner gate, that device was ringing. “Do you have any prosthesis?” I confirmed that, because of my new knee, I was kindly told that I should had told that before. Now we have to do a full body check, told the customs officer friendly and apologetic. We had time and it all went smoothly and without any problems and a little later we were at the boarding gate.

Although I didn’t have a window seat on this plane, the lady beside me was so kind to have me made a picture through the window so now and then. A problemless flight and two hours later we landed on Sacramento airport: California.

Na een korte rit arriveerden we bij het huis van Tom en maakte ik kennis met zijn vrouw Jennifer en zijn 5-jarige dochtertje Adriana. Mijn kamer bleek het kantoor van Tom, vol met allerlei spullen als computerapparatuur, boekenkasten, een grote televisie, spulletjes van de dochter en 4 basgitaren op standaards. De bank bleek om te toveren tot een dubbele slaapplaats en dat werd mijn nachtverblijf voor de komende week.

After a short drive, we arrived at Tom’s house and I met his wife Jennifer and his 5 year old daughter Adrienne. My room turned out to be Tom’s office, packed with all kinds of stuff like computer equipment, bookcases, a big television, daughter’s dumbbells and 4 bass guitars on standards. The bank turned out to turn into a double sleeper and that became my night stay for the coming week. Maandag, 1 mei / Monday, May 1st.

Tom had al verteld dat hij deze dag moest werken. In de buurt van waar dat was is een groot park waar hij mij dan zou achterlaten zodat ik daar kon wandelen en rondkijken. Maar eerst zijn we op zoek gegaan naar een adapter voor mijn laptop en oplader van het fototoestel. Die vonden we voor het bedrag van 17 dollar in een Makro achtige winkel. Daarna moesten we eerst naar een groothandel om te kijken of daar zoetwaterroggen te koop zouden zijn. Dat bleek helaas niet het geval. Wel heb ik er opmerkelijke vissen als jonge Airapaima’s gezien. Daarnaast ook lichtgevende vissen en allerlei kweek variëteiten van ons bekende soorten. De bakjes waren tamelijk ongeschikt om mooi te kunnen fotograferen.

Tom already told that he had to work this day. Near to where that was, there is a big park where he left me so I could take a hike and look around. But first we were looking for an adapter for my laptop and camera charger. We found that device for $17 dollar in a Makro-like store. Then we first had to go to a wholesale fish store to see if there were freshwater reys for sale. That wasn’t the case. However, I have seen remarkable fish as young Airapaima’s. In addition, luminous fish and all kinds of breeding varieties of our well-known species. The tanks were quite unsuitable for shooting beautiful pictures.

Uiteindelijk bracht Tom me naar Edgewoodpark, Oakland, waar hij beloofde mij na anderhalf uur weer op te zullen pikken. Het was een prachtig, rustig park waar ik regelmatig de gewone fence lizzard (Sceloporus undulatus) heb gezien. Slechts een ervan was rustig genoeg om te kunnen fotograferen. Ik heb een en ander weg horen ritselen, maar de begroeiing was van dien aard dat het moeilijk was om ze echt te kunnen observeren.

Eventually, Tom brought me to Edgewood Park, Oakland, where he promised to pick me up after one hour and a half. It was a beautiful, quiet park where I have regularly seen the ordinary fence lizzard (Sceloporus undulatus). Only one of them was easy enough to make pictures off. I’ve heard them fleeing, but the vegetation was so dense that it was difficult for me to really observe these lizzards.

‘s Middags met Tom naar een andere klant geweest waar hij een groot aquarium onderhoudt. Om het onderhoud te kunnen doen moest hij zelfs in het aquarium stappen. Om veiligheidsredenen mocht ik daar niet fotograferen. Naast het aquarium was daar een terrarium met baardagamen. Na afloop zijn we een hamburger gaan eten bij een Chinees restaurant. Smaakte prima.

In the afternoon Tom took me to another customer where he maintains a large aquarium. In order to do the maintenance he had to get into the aquarium. For safety reasons, I could not photograph it. Next to the aquarium there was a terrarium with bearded dragons. Afterwards we went to eat a hamburger at a Chinese restaurant. Tasted fine.

Tot slot naar Redwood Forest waar Tom nog een eind wilde hardlopen. De voornaamste bezienswaardigheid van het Redwood National and State Parks wordt gevormd door een woud van imposante kustmammoetbomen, de hoogste bomen die op aarde voorkomen. In september 2006 werd de hoogste boom in het park gemeten. Deze kreeg de naam Hyperion en is 115,6 meter hoog. Op nummer twee en drie staan Helios en Icarus met een hoogte van 114,7 meter en 113,1 meter respectievelijk. De bomen kunnen een leeftijd bereiken van 500 tot 700 jaar. De meeste kustmammoetbomen groeien zeer dicht bij de kust, verder dan 80 kilometer landinwaarts komen ze niet meer voor. Ze profiteren van het gematigde temperaturen als gevolg van het zeeklimaat, de neerslag in de winter en de mist in de warme en droge zomer. In het voorjaar en in de herfst is het er koel en helder weer. Het gedeelte aan de kust bestaat uit steile kliffen en stranden.

At the end of the day we went to Redwood Forest where Tom wanted to run another end. The main attraction of Redwood National and State Parks is a forest of imposing coastal mammal trees, the highest trees on earth. In September 2006 the highest tree in the park was measured. This was called Hyperion and is 115.6 meters high. At number two and three are Helios and Icarus with a height of 114.7 meters and 113.1 meters respectively. The trees can reach an age of 500 to 700 years. Most coastal mammal trees grow very close to the coast, beyond 80 kilometers inland they are no longer present. They benefit from the moderate temperatures due to the sea climate, the precipitation in the winter and the fog in the hot and dry summer. In spring and autumn it is cool and clear weather. The coastal area consists of steep cliffs and beaches.

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

Translate »