Selecteer een pagina

Aquariumhouden – tips en opmerkingen / Aquarium keeping – tips and comments.

Algemeen
Wanneer je over langere periode succesvol lijkt bij het in goede conditie houden van je aquarium dan willen medeliefhebbers graag weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat je tussendoor zo nu en dan zelf ook met problemen te maken hebt realiseert men zich meestal niet. Men ziet enkel dat mooie plaatje van jouw aquarium.

Mijn aquarium op enig moment in 2018. / My tank some moment in 2018.

Persoonlijk houd ik mij uitsluitend bezig met de Hollandse plantenbak. Dit artikel is daar dan ook volledig op toegeschreven. Of bij andere vormen van aquariumhouden andere voorwaarden moeten worden gesteld kan ik niet beoordelen.General
If you appear to be successful over a longer period of time in keeping your aquarium in good condition then fellow enthusiasts would like to know how you manage to do that. They often do not realize that you occasionally also have problems yourself. They only see that beautiful picture of your aquarium.

AGA Dutch Style 2015

AGA Dutch Style 2018

I am mainly busy with the Dutch Style tank. This article therefore is fully tributed to that style. I am not sure whether other conditions should be imposed on other types of aquariums.

Variabele factoren
In de loop der jaren heb ik geconstateerd dat er geen sluitende formule valt te geven voor het in goede conditie houden van de aquariumplanten. Er zijn teveel factoren die een rol spelen. Om te beginnen de afmetingen van het aquarium zelf.
Het licht: De hoeveelheid licht, de kleur van het licht, het doordringend vermogen van het licht, de hoogte van de bak, de belichtingsduur, TL, LED, reflectoren achter de verlichting, kleur van de binnenkant van de lichtkap, dekruiten ja of nee, het al dan niet gebruik van een tijdklok of dimmer, intervals in de belichting, omgevingslicht, invallend daglicht, het vervangingsritme van de lampen. Zo hebben we al een aardig aantal variabelen.

De verlichting boven mijn aquarium./The lightning above my tank.

Variable factors

Over the years I have noticed that there is no conclusive formula for keeping the aquarium plants in good condition. There are too many factors that play a role. To begin with, the dimensions of the aquarium itself.
The light: The amount of light, the color of the light, the penetrating power of the light, the height of the tank, the exposure time, TL, LED, reflectors behind the lights, color of the inside of the hood, cover windows yes or no , whether yes or not a timer or dimmer is used, exposure intervals, ambient light, incident daylight, the number of times the lamps are replaced. There are a considerable number of variables.

Het water: De meesten zullen kraanwater als uitgangspunt gebruiken, maar dat kan worden vermengd met osmosewater of demi-water, of regenwater, zelfs water uit een plaatselijke sloot of beek. Ook de kwaliteit van kraanwater kan in Nederland per regio enorm verschillen. Dat gebruikte water wordt op haar beurt weer beïnvloed door het toegepaste bodemsubstraat: gewassen rivierzand, fijn grind, vulkanisch glas, PH-verlagende bodemsubstraten, al dan niet een voedingsbodem, de toegepaste filtermaterialen, decoratiematerialen zoals hout, en/of stenen van allerlei aard. Stroming ja of nee en het stromingspatroon. Waar bevinden zich de uit- en de instroom? Gebruik van een spraybar? Beluchting ja of nee? Oppervlakte-afzuiging ja of nee? Het verversingsritme. Ook nu zien we weer een groot aantal variabelen, dat allemaal invloed heeft op de waterkwaliteit of -samenstelling.

Water uit de kraan kan worden vermengd met osmosewater./Water from the tap can be mixed with osmosis water.

The water: Most people will use tap water to start with, but that can be mixed with osmosis water or demi water, or rain water, even water from a local ditch or stream. The quality of tap water may vary enormously per region in the Netherlands. The quality of the water will be influenced by the soil substrate that is used: washed river sand, fine gravel, volcanic glass, PH-lowering substrate substrates, whether or not a nutrient medium, the applied filter materials, decorative materials such as wood, and/or stones of all different kinds. Flow yes or no and the flow pattern. Where are the outflows and inflows situated? Use of a spray bar? Aeration of the water yes or no? Using a skimmer yes or no? The refresh rhythm. Again we see a large number of variables, all of which have an influence on the water quality or composition.

Flora en fauna in de bak: Veel planten, weinig planten. Snelgroeiers of trage groeiers. De verhouding tussen echte waterplanten en moerasplanten. De verschillende soorten planten. Het aantal grammen vis per liter water kan sterk uiteenlopen. Planteneters of juist carnivoren. Overbevolking of juist dun bevolkt. Worden er jonge vissen geboren en worden die zo nu en dan weggevangen? Garnalen ja of nee, slakken? Nog andere bewoners?

Veel of weinig planten. Ik ben altijd een plantenliefhebber geweest./Little or many plants? I’ve always been a plantlover.

Flora and fauna in the tank: Many plants, few plants. Fast growers or slow growers. The ratio between real aquatic plants and marsh plants. The different types of plants. The number of grams of fish per liter of water can vary widely. Herbivores or carnivores. Overcrowding or sparsely populated. Are young fish born and caught every now and then? Shrimp yes or no, snails? Still other residents?

Techniek: Er is tegenwoordig een keur aan technische hulpmiddelen beschikbaar voor het aquarium en deze weer van allerlei verschillende fabrikanten. Eigenlijk te veel om op te noemen: Filters, verwarming, CO2-apparaten met reactors of diffusors (diffusers/atomizers), stromingsapparaten, skimmers, UV-lampen,

Dan is er nog onze eigen persoonlijke inbreng: De wijze van plegen van onderhoud; verversen we water en hoeveel? Gebruiken we osmosewater of anderszins? Maken we de bodem ook schoon? Op en in de bodem? Wat voeren we (diepvries, droog voer, levend voer?) en hoeveel?

De techniek onder mijn aquarium is wel een beetje een zootje, maar heeft wel alle twaalf jaren goed gefunctioneerd./The technology under my aquarium is a bit of a mess, but it has worked well all the twelve years.

Technique: Nowadays a variety of technical aids are available for the aquarium and again from all kinds of different manufacturers. Too many to mention: filters, heating, CO2 devices with reactors or diffusers (diffusers / atomizers), flow devices, skimmers, UV lamps,

Then there is our own personal contribution: The method of maintenance; do we change water and how much? Do we use osmosis water or otherwise? Do we also clean the soil? On and in the soil itself? What do we feed (frozen food, dry food, live food?) And how much?

Bovenstaande opsommingen zijn bedoeld om aan te tonen dat er een enorme hoeveelheid factoren een rol kan spelen bij het houden van een aquarium. Waarschijnlijk is deze opsomming nog lang niet eens compleet. Dat betekent dat het bijna onmogelijk is, om het ene aquarium met het andere te vergelijken. We kunnen hooguit globale tendensen en constateringen uitwisselen. Wat voor de één goed werkt hoeft daarom voor een ander nog niet zo te gelden. Veel is afhankelijk van de overeenkomsten tussen aquaria. Het kan dus heel gemakkelijk zo zijn dat een bepaalde plant het onder, voor het oog, gelijke omstandigheden het bij de één wèl en bij de ander toch niét doet. Het op basis van het als gevolg van 1 bepaalde waarneming trekken van conclusies wordt op grond van bovenstaande heel erg twijfelachtig.

The above listed facts are intended to demonstrate that a huge number of factors may play a part in keeping an aquarium. This list is probably not even by far complete. This means that it is almost impossible to compare one aquarium to another. We can only exchange global trends and findings. Therefore, what works well for one aquarium may not apply to another. Much depends on the similarities between aquariums. So therefore it may occur that a certain plant florishes well or not under allmost the same circumstances. Drawing conclusions as a result of 1 observation becomes very doubtful on the basis of what I mentioned above.

Waterwaarden
Bepaalde overeenkomende hoofdlijnen, zoals waterwaarden en hoeveelheid licht, kunnen wel dominante factoren zijn die vergelijkbaar zijn. Gunstige waarden voor een gezelschapsaquarium zijn een PH (zuurgraad) van 6,5 – 7, GH (hardheid) van 8-12, NO2 (nitriet) lager dan 0,5 mg/liter, CO2 (kooldioxide) 10-40 mg/liter, Fe (ijzer) maximaal 0,5 mg/liter, KH (carbonaathardheid) 4-10 mg/liter, PO4 (fosfaat) 0,5 mg/liter, NO3 (nitraat) maximaal 20 mg/liter, NH3 en NH4 (ammoniak en ammonium) dienen 0 te zijn, Cl (chloor) dient lager dan 0,2 mg/liter te zijn en Cu (koper) dient 0 te zijn.
Al deze waarden kunnen stuk voor stuk worden gemeten. Oplopend in betrouwbaarheid kan dat meten middels lakmoespapiertje, druppelmethoden en geijkte meetpennen.
Persoonlijk ben ik niet zo trouw met meten. Enkel wanneer er weer eens iets uit het spoor dreigt te lopen ga ik meten. Ik meet dan KNO3, PO4, PH en MS (geleidbaarheid).

Er zijn allerlei manieren om de waterwaarden te meten./There are many different ways to measure the values of the aquariumwater.

Water values
Certain corresponding main lines, such as water values and amount of light, can be dominant factors that are comparable. Favorable values for a community aquarium are a PH (acidity) of 6.5 – 7, GH (hardness) of 8-12, NO2 (nitrite) lower than 0.5 mg / liter, CO2 (carbon dioxide) 10-40 mg / liter , Fe (ferro) maximum 0.5 mg / liter, KH (carbonate hardness) 4-10 mg / liter, PO4 (phosphate) 0.5 mg / liter, NO3 (nitrate) maximum 20 mg / liter, NH3 and NH4 (ammonia) and ammonium) should be 0, Cl (chlorine) should be less than 0.2 mg / liter and Cu (copper) should be 0.
All these values can be measured each by each. Increasing in reliability, this can be measured by litmus paper, dripping methods and calibrated measuring pens.
Personally I do not measure regularly. Only when something threatens go wrong I will check the water. Then I measure KNO3, PO4, PH and MS (conductivity).

Mensen die mijn aquarium kennen, weten dat ik een dicht beplante Hollandse plantenbak ambieer. Met wisselend succes heb ik in de loop der jaren mijn aquarium ontwikkeld en op het niveau gebracht waar het nu is. Nu, na twaalf jaren moet ik constateren dat het eigenlijk tijd is om de bak eens volledig te “resetten”. Dat wil zeggen, helemaal leeghalen. De zwaar bemoste achterwand helemaal reinigen, de bodem eruit en vervangen door een frisse nieuwe en schone bodem en misschien starten met een totaal vers plantenbestand.

People who know my aquarium know that I prefer a densely planted Dutch style tank. With varying success, over the years I have improved my aquarium and brought it to the level where it was a few months ago. After twelve years I have to conclude that it is in fact time to completely “reset” the tank. That means, I have to empty it completely. Clean the heavily mossy back wall thoroughly, remove the soil and replace it with a fresh new and clean soil and perhaps start with a totally fresh plant stock.

Wanneer je, zoals ik, altijd bezig bent om de bak op een keuring voor te bereiden, dan “dans” je eigenlijk altijd “op het scherp van de snede”. Daarmee bedoel ik dat je bezig bent de bak dusdanig maximaal in conditie te houden dat er een kritisch evenwicht is bereikt. Wanneer je dan ook nog, zoals ik, niet zo’n geweldige laborant bent, en het meer moet hebben van aandachtig observeren en interpreteren, dan kan er gemakkelijk iets fout gaan. Dat fout gaan manifesteert zich meestal door het achteruit gaan van de eerste gevoelige plantengroepen. Er beginnen wat blaadjes te drijven, te verkleuren en er verschijnt hier en daar wat alg. Een van de eerste dingen die je dan moet doen is, is je CO2 controleren. Heel vaak blijkt de CO2-fles leeg te zijn en geen CO2 meer af te geven. Daar moet je altijd heel snel bij zijn. CO2 is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor onze waterplanten. Met name de bacteriën in het aquarium produceren CO2, maar meestal niet voldoende om een dicht beplant aquarium voldoende te kunnen voorzien. Een goed florerend, dicht beplant aquarium, “vreet” voedingsstoffen en er zijn 4 waarden die ik dan eigenlijk altijd snel controleer; de PH, de geleidbaarheid, de KNO3 en de PO4. De geleidbaarheid meet ik met een digitale meetpen en de rest met de druppelsetjes van Sera. Alle andere merken zijn wat mij betreft ook goed, ze geven een indicatie en vrijwel nooit een zuivere uitkomst. De KNO3 en de PO4 voer ik in, in de calculator van de Redfield Ratio methode en afhankelijk van wat deze aangeeft volg ik de adviezen op. Meestal blijf ik op ongeveer de helft van de gesuggereerde toe te voegen stoffen en meet ik de volgende dag weer om te zien wat het resultaat van de toevoegingen is geweest en voeg ik weer de aanbevolen stoffen toe. KNO3 en PO4 heb ik in poedervorm altijd op voorraad en ik maak steeds halve liters vloeistoffen aan waarbij de ik KNO3 meestal dubbel geconcentreerd aanmaak omdat in voor mijn 1.000 liter bak nogal wat nodig heb en zodoende eigenlijk gelijk een dubbele hoeveelheid aanmaak. Kwestie van je steeds blijven realiseren dat je dat op die manier hebt gedaan.

Sera aqua-test box.

If, like me, you are always busy preparing the tank for a competition, then you are in fact always skating on thin ice. I mean to say that you are busy keeping the tank in such a condition that a critical balance has been achieved. If, like me, you are not such a great laboratory technician, and you depend on careful observation and interpretation, then something may easily go wrong. This usually manifests itself by the deterioration of the most sensitive plant groups. Some leaves start to float, discolour and some algaes appear here and there. One of the first things you have to check is your CO2. Very often the CO2 bottle appears to be empty and no longer emits CO2. You have to be very quick. CO2 is one of the most important nutrients for our aquatic plants. In particular, the bacteria in the aquarium produce CO2, but usually not enough to provide a densely planted aquarium with sufficient CO2. A thriving, densely planted aquarium, “eats” nutrients and there are 4 values that I actually always check quickly; the PH, the conductivity, the KNO3 and the PO4. I measure conductivity with a digital measuring pen and the rest with the droplets from Sera. All other brands are good as far as I can judge, they give an indication and almost never a clear outcome. I enter the KNO3 and PO4, in the calculator of the Redfield Ratio calculator and, depending on what this indicates, I follow the advice. I usually stay on about half of the suggested quantities to add and I measure again the next day to see what the result of the additions has been and add the recommended substances again. KNO3 and PO4 powder I always have in stock and I always make half liters of liquids with the KNO3 usually producing double-concentrated liquids because in my 1,000-liter container I need quite a bit and this way I actually produce twice as much. Just a matter of realizing that you have produced it that way.

In de loop der tijd ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat voor een goed florerend plantenbestand een lage PH van tussen de 7.0 en de 6.5 van groot belang is. Daarnaast is een lage geleidbaarheid belangrijk, het belang hiervan wordt naar mijn mening nog weleens onderschat. Ik heb goede ervaringen met een MS van tussen de 350 en 400. Deze waarde kan worden bereikt door het toevoegen van Osmose of Demi-water, of het ontharden van het water middels een ionisatie-apparaat. Aqua Nature Tec is een leverancier die op dit gebied nuttige en bruikbare apparaten levert. Een lage MS stelt de planten in staat gemakkelijker de noodzakelijke voedingsstoffen op te nemen. Het kennen van je waterwaarden is belangrijk. Het onverwacht ontstaan van algen is altijd het gevolg van een verstoring van het biologisch evenwicht. Lees: het ontstaan van gebrek aan een van de noodzakelijke voedingsstoffen en soms het ontstaan van een teveel van één daarvan.

In the course of time, I became more and more convinced that a low PH: between 7.0 and 6.5 is of great importance for well-flourishing plants. In addition, a low conductivity is important.The importance of this is, in my opinion, sometimes underestimated. I have good experiences with an MS of between 350 and 400. This value can be achieved by adding Osmosis or Demi water, or softening the water through an ionization device. Aqua Nature Tec here in the Netherlands is a supplier of useful and usable devices in this field. A low MS enables the plants to absorb the necessary nutrients more easily. Knowing your water values is important. The unexpected occurrence of algae is always the result of a disturbance of the biological balance. Read: the emergence of a lack of one of the necessary nutrients, sometimes the emergence of an excess of one of them.

Tegenwoordig hebben we ook de JBL PROSCAN; Wateranalyse en diagnose per smartphone. / These days we also have the JBL PROSCAN; Water analysis and diagnosis by smartphone.

Tegenwoordig hebben we ook de JBL PROSCAN; Wateranalyse en diagnose per smartphone: Eenvoudige controle van de waterwaarden van zoetwateraquaria. Bepaalt: Gezamenlijke hardheid, carbonaathardheid, pH-waarde, nitriet, nitraat, chloor en CO2-gehalte. Werkwijze: Gratis ProScan app downloaden, teststrip in het aquariumwater dompelen, op de kleurenkaart leggen voor analyse, kleurenkaart scannen, waarden worden bepaald. Snelle diagnose, nauwkeurige resultaten: Testwaarden worden in getallen aangegeven en aanvullend geëvalueerd (goed, matig, slecht). Aanvullende optimaliseringsweergave voor zoetwateraquaria en vijver.

These days we also have the JBL PROSCAN; Water analysis and diagnosis by smartphone: Determines: Joint hardness, carbonate hardness, pH value, nitrite, nitrate, chlorine and CO2 content. Simple check of the water values of freshwater aquariums. Procedure: Download the free ProScan app, immerse the test strip in the aquarium water, place it on the color chart for analysis, scan color chart, values are determined. Fast diagnosis, accurate results: Test values are indicated in numbers and additionally evaluated (good, moderate, poor). Additional optimization view for freshwater aquariums and pond.

Voor zuivere meetresultaten is er professionele apparatuur ontwikkeld. Ik verwijs dan naar de Aquaculture Photometer van Hanna Instruments. Een apparaat waar veel waarden me kunnen worden gemeten. Kijk eens op hun website. Dit apparaat type HI83203 kost rond de € 730,= en zal niet voor iedereen haalbaar zijn.

De HI83203 is een compacte, draagbare/labo fotometer en werd speciaal ontworpen om snel en efficiënt wateranalyses te kunnen uitvoeren in vijvers en aquaria. / The HI83203 is a compact, portable / lab photometer and has been specially designed to enable fast and efficient water analysis in ponds and aquariums.

Professional equipment has been developed for pure measurement results. I refer to the Aquaculture Photometer from Hanna Instruments. A device where many values can be measured. Take a look at their website. This device type HI83203 costs around € 730 and will not be feasible for everyone.

CO2 ja of nee?
Daar kan je verschillend over denken. Feit is dat CO2 een belangrijke voedingsbron is. In een goed/dicht beplant aquarium heeft CO2 naar mijn mening altijd toegevoegde waarde. Ik heb eens een spreker horen zeggen: “Nou ja, CO2, in de natuur zie je toch ook nergens CO2-apparaten !!” Daarover wil ik eigenlijk niet eens in discussie gaan want ik zie in mijn aquarium eigenlijk alleen maar hulpmiddelen die ik in de natuur sowieso ook niet tegenkom. Al waren het maar die glazen ruiten die het water bij elkaar houden. Al die hulpmiddelen zijn bedoeld om zoveel mogelijk aan de natuurlijke behoeften van eerst onze dieren en daarna onze planten tegemoet te komen. Een aquarium is nooit een gelijke van de natuur. Wel kunnen er vergelijkingen worden gemaakt.
Bij onze vereniging PaluZee in Zoetermeer is er iemand die voor ons overdatum 2- en 5-kg CO2-brandblussers bij de brandweer kan inkopen en hij kan deze tegen een zeer schappelijke prijs aan de leden van de club beschikbaar stellen. Uiteraard moeten de lege blussers na gebruik weer terug. Een alternatief is de hervulbare CO2-fles die bij de drankenhandel kan worden aangekocht en die steeds weer kan worden ingeruild voor een volle. Vraag eens rond bij de aquariumvereniging of op de forums, er is in uw omgeving vast wel een financieel voordelige oplossing. Dan is er ook nog de mogelijkheid van biologische CO2, maar dat moet u op het internet maar even nalezen. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het is waarschijnlijk het goedkoopste alternatief. Klik: Hier.

Deze reactor heb ik altijd onder mijn aquarium gehad ten behoeve van de CO2. /I have always had this reactor under my aquarium for CO2.

CO2 yes or no?
You may have a different opinion about this. But a fact is that CO2 is an important nutricien for plants. In a well/densely planted aquarium, in my opinion adding CO2 is always valuable. I once heard a speaker say: “Well, CO2, you don’t see any CO2 devices anywhere in nature !!” I even don’t want to argue about that, because in my aquarium I only use tools that I never encounter in nature anyway. If only those glass panes that keep the water in the tank. All these technics intend to meet the natural needs of in the first place our animals and second our plants as much as possible. An aquarium is never equal to nature. Comparisons, however, can be made.
At our PaluZee association in Zoetermeer there is someone who can buy 2 and 5 kg CO2 fire extinguishers from the fire brigade and he makes them available to the members of the club for a very reasonable price. The empty extinguishers must of course be returned after use. An alternative is the refillable CO2 bottle that can be purchased from the beverage trade and that can be exchanged for a full one every time. Ask around at the aquarium association or on the forums, there will probably be a financially advantageous solution in your area. Then there is also the possibility of biological CO2, but you should read that on the internet. I have no experience with it myself, but it is probably the cheapest alternative.

Voedingsstoffen
Bij de inrichting van het aquarium werd al gekozen voor een bepaalde bodem in het aquarium. Allereerst werd de keuze bepaald voor al dan geen voedingsbodem. Zelf heb ik de keuze gemaakt voor een schone bodem, dus zonder voedingssubstraat. Dat heeft in mijn optiek voordelen, maar er zijn ook goede voedingsbodems te koop die bij voorkeur onder een (dikke) laag bodemsubstraat moeten worden gelegd. Op zich is er voor beide methoden iets te zeggen. In geval van een voedingsbodem is het uit de bodem trekken van planten wel een probleem omdat bij het eruit trekken ervan meestal ook de voedingsbodem mee omhoog komt en de bak daardoor vertroebelt. Ook heeft zo’n bodem een beperkte duur aan voedingswaarde en zal na verloop van tijd, vaak na zo’n twee jaar, vervangen moeten worden. De voedingsbodem heeft het voordeel dat gedurende een lange periode de benodigde voedingsstoffen door de planten uit de bodem kunnen worden gehaald en er, vooral in het begin, betrekkelijk weinig hoeft te worden aangevuld.

Dit is het grind dat ik in mijn aquarium gebruik(te). /This is the gravel that I use(d) in my tank.

Het voor de eerste keer vullen van mijn aquarium in 2007. /Filling my aquarium for the first time in 2007.

Nutrients
When starting to design the aquarium you have to make a choice for some kind of soil. First of all, the choice was made for soil with or without nutrients. I myself have opted for a clean soil, so without any food substrate. In my opinion, that has advantages, but there are good nutrients for sale that should be placed on the bottom under a (thick) layer of soil. Both methods have their advantages. In case of a nutrient medium, pulling plants out of the soil is a problem because the nutrient medium usually also comes up and the tank is will be clouded by dirt. Such a soil also has a limited duration of nutritional value and will have to be replaced over time, often after about two years. The nutrient medium has the advantage that the required nutrients can be extracted from the soil by the plants for a long period of time and relatively little needs to be supplemented, especially in the beginning.

Een schoon bodemsubstraat van bijvoorbeeld gewassen rivierzand of fijn grind vraagt om het toevoegen van de noodzakelijke voedingsstoffen. Belangrijk zijn dan: CO2, Kalium, Fosfaat, IJzer en sporenelementen. Op dit moment wordt de markt overspoeld met samengestelde voedingsvloeistoffen. Veel fabrikanten roepen dat hun merk of product “het ei van Columbus” is en proberen u te overtuigen dat hiermee uw problemen worden voorkomen of opgelost. De aquariumliefhebber ziet door de bomen het bos niet meer. Er zijn eigenlijk drie opties voor wat betreft de selectie van uw voedingssupplementen:
1: u kiest voor een bepaald merk en blijft daar trouw aan. Hierbij gaat u ervan uit dat de betreffende fabrikant een lijn levert die qua producten op elkaar is afgestemd en zoveel mogelijk aan de wensen van uw aquariumplanten voldoet.
2: u wisselt af voor wat betreft het merk en de achterliggende gedachte is dan dat de producten van verschillende fabrikanten toch van elkaar verschillen en dat door af te wisselen u nog meer volledig aan de wensen van uw planten tegemoet komt.
3: u experimenteert en op grond van ervaringen bedenkt u een volledig eigen voedingspatroon dat afgestemd is op uw aquarium en waarmee u in de loop der tijd een goed resultaat heeft bewerkstelligd. Natuurlijk kunt u altijd nog eens opnieuw iets (anders) uitproberen.

Er zijn veel merken voedingsstoffen. Easy Life is het merk dat ik zelf heel regelmatig heb gebruikt. /There are many brands of nutrients. Easy Life is the brand that I have used very regularly.

Leem is o.a te koop bij de hengelsportwinkel. Door het te vermengen met voedingsstoffen kunnen benodigde meststoffen bij de wortels van de planten worden aangeboden. IJzer kleurt het leem een beetje rood./ Clay can be purchased at the fishing shop.. By mixing with nutrients, required fertilizers can be offered at the roots of the plants. Iron turns the loam a little red.

A clean soil substrate of, for example, washed river sand or fine gravel, requires the addition of the necessary nutrients. Important are: CO2, Potassium, Phosphate, Iron and spur elements. The market is currently being flooded with compound nutrient fluids. Many manufacturers claim that their brand or product is “solution of all of your problems” and try to convince you that this will prevent or solve your problems. It is very difficult to make a choice. There are actually three options regarding the selection of your nutrient supplements:
1: you choose a certain brand and stick to it. Hereby you assume that the manufacturer in question supplies a line that is coordinated in terms of products and that meets the wishes of your aquarium plants as much as possible.
2: you vary regarding the brand and the idea is that the products of different manufacturers still differ from each other and by alternating you meet the needs of your plants even more fully.
3: you experiment and based on experience, you come up with a completely own diet that is tailored to your aquarium and with which you have achieved good results over time.
Of course you can always try something different again.

Houd weer even in gedachten het grote aantal variabelen waarmee we in het aquarium te maken hebben en realiseer u dat het onmogelijk is om een éénduidige instructie te geven voor alle verschillende aquaria. Wel kunt u ernaar streven om het aquariumwater aan bepaalde, voor uw vissen en planten, ideale waarden te laten voldoen.
Daarnaast is er nog steeds ook de verlichting (duur en lumen), het water verversen, het onderhoud aan de bak, inclusief de filters, en het voederpatroon.

Keep in mind again the large number of variables that we have to deal with in the aquarium and realize that it is impossible to give one clear instruction for all different aquariums. You can, however, strive to ensure that the aquarium water meets certain ideal values for your fish and plants.
In addition, there is still the lighting (duration and lumen), changing the water, maintenance of the tank, including the filters, and the feeding pattern.

Aan het uiterlijk van de planten te herleiden gebreken:
In de loop der tijd is er een aantal uiterlijke verschijnselen geconstateerd bij de planten die kunnen duiden op een bepaald gebrek.
– Zo kleurt oud blad gelig tot rood in geval van gebrek aan KNO3 oftewel: gebrek aan Nitraat.
– Bladeren laten los en er verschijnen kleine gaatjes in het blad wijst veelal op gebrek aan fosfaat: KH2PO4.
– Gelige vlekken op oud blad, terwijl de nerf toch groen blijft duidt op gebrek aan Magnesium: MgSO4.
– Er ontstaan gelige vlekken op oud blad en gelige randen op nieuw blad. Betekent vaak dat het blad afsterft als gevolg van gebrek aan sulfaat: K2SO4.
– Gelige randen op nieuw blad in combinatie met vervormingen van het nieuwe blad, gepaard met afsterven van nieuw blad duidt op gebrek aan Calcium: Ca.
– Het blad kleurt bruin tot zwart en de plant sterft af, is vaak het gevolg van juist een teveel aan fosfaat: KH2PO4.
– Het blad wordt gelig vanaf de punt en wordt daarna transparant, terwijl de nerven groen blijven, duidt op ijzertekort: Fe2.
– Gelige vlekken tussen de nerven, start bij de punt van het blad en de randen van het blad, duidt op zinktekort: Zn.
– Dood, gelig blad tussen de nerven kan het gevolg zijn van gebrek aan mangaan: M.
– Dode bladpunten en vlekkerige randen kunnen duiden op gebrek aan koper: Cu.
– Nieuwe uitgroei kan afsterven als gevolg van gebrek aan borium: B.
– Gele vlekken tussen de bladnerven, bruine vlekken tegen de bladrand en de plant blijft te klein, kan het gevolg zijn van gebrek aan molybdeen: Mo. Er is weinig tot geen groei.
– Witte kalkaanslag op de bladeren (biogene ontkalking) kan het gevolg zijn van gebrek aan koolstofdioxide: CO2.
– Als gevolg van een overschot aan koolstofdioxide: CO2 gaan vissen vaak lucht happen aan de oppervlakte.
– Slome vissen en een slechte plantengroei kan het gevolg zijn van gebrek aan zuurstof: O2.

Defects that may be derived from the outward appearance of the plants:
In the course of time, a number of external phenomena have been observed in the plants that may indicate a certain defect.
– For example, old leaves turn yellowish to red in the case of a lack of KNO3, or: a lack of Nitrate.
– Leaves let go and small holes appear in the leaves often indicate a lack of phosphate: KH2PO4.
– Yellowish spots on old leaves, while the vein remains green indicates lack of Magnesium: MgSO4.
– Yellowish spots appear on old leaves and yellowish edges on new leaves. Often means that the leaf dies due to lack of sulphate: K2SO4.
– Yellowish edges on new leaves in combination with deformations of the new leaves, accompanied by the death of new leaves, indicates a lack of Calcium: Ca.
– The leaves turn brown to black and the plant dies, is often the result of an excess of phosphate: KH2PO4.
– The leaf turns yellow from the tip and then becomes transparent, while the veins remain green, indicates iron deficiency: Fe2.
– Yellowish spots between the veins, starting at the tip of the leaf and the edges of the leaf, indicating zinc deficiency: Zn.
– Dead, yellowish leaves between the veins may be due to lack of manganese: M.
– Dead leaf tips and spotty edges may indicate a lack of copper: Cu.
– New outgrowth can die off due to lack of boron: B.
– Yellow spots between the leaf veins, brown spots on the rims of the leaf and the plant remains too small, may be due to a lack of molybdenum: Mo. There is little to no growth.
– White limescale on the leaves (biogenic descaling) can be the result of a lack of carbon dioxide: CO2.
– As a result of a surplus of carbon dioxide: CO2 fish often start to come to the surface to inhale
– Slow fish and poor plant growth may be due to lack of oxygen: O2.

Bovenstaande is een lijstje dat door aquariumvereniging PaluZee te Zoetermeer tijdens de jaarlijkse aquariumcursus wordt uitgedeeld aan de cursisten. Handig om als checklist bij de hand te hebben. Zo op een rijtje gezet lijkt het heel handig, in de praktijk vergt het toch wel wat ervaring om kleurverschillen in blad en bladeren juist te interpreteren. Maar ook hier geldt: Al doende leert men.

The above is a list distributed to the students by the aquarium association PaluZee in Zoetermeer in The Netherlands during the annual aquarium course. Handy to have as a checklist. In this way it seems very useful, but in practice it does take some experience to correctly interpret color differences in leave and leaves. But here too the following applies: Practise makes perfect!

Verlichting
Tot de dag van vandaag ben ik een voorstander van het gebruik van TL-verlichting. In mijn eigen aquarium ben ik 12 jaar geleden gestart met een dubbele lichtkap met in elk deel 4 rijen 58 watt TL8 buizen. Dat waren aanvankelijk in ieder deel 3 Dennerle plantenlampen met 1 Philips Aquarelle en deze alle geschakeld middels de Floramate van Jaap Liefting. Deze Floramate is helaas niet meer in de handel, maar wordt zo nu en dan nog aangeboden op Marktplaats. Omdat de Dennerle lampen nogal duur zijn ben ik later over gegaan op in ieder deel 2x Philips 830 (warmwit), 1x Philips 840 (friswit) en 1 Sylvana Aqua Star (dus niet de Gro-Lux Aqua Star). Op dit moment is de Aqua Star op haar beurt weer vervangen door de Philips 865 (koelwit). De lichtkap is aan de binnenkant wit geschilderd met hoogglans helderwitte botenverf. Eigenlijk heb ik weinig verschil gezien in de mate van plantengroei bij de verschillende combinaties van lampen. Ik streef ernaar de lampen om de twee jaar, uiterlijk drie jaar te vervangen. Ik schrijf de plaatsingsdatum op in mijn logboekje.

Vier rijen TL8 lampen geven een enorme hoeveelheid licht./ Waarschijnlijk een belangrijke factor voor succes in mijn aquarium./ Four rows of TL8 lamps provide an enormous amount of light. Probably an important factor for success in my aquarium.

Een creatieve wijze van sfeervol verlichten. Spots die verlichten door gaten in de lichtkap. /A creative way of atmospheric lighting. Spotlights that illuminate through holes in the light hood.

Lighting
To this day I am in favour of using fluorescent lighting. In my own aquarium I started 12 years ago with a double light hood with 4 rows of 58 watt TL8 tubes in each part. These were initially in each part 3 Dennerle plant lamps with 1 Philips Aquarelle and these were all connected via the Floramate by Jaap Liefting. This Floramate is unfortunately no longer on the market, but is still occasionally offered here on Marktplaats (Internet Maketplace). Because the Dennerle tubes are quite expensive, I later switched to 2x Philips 830 (warm white), 1x Philips 840 (fresh white) and 1 Sylvana Aqua Star (so not the Gro-Lux Aqua Star). At the end, the Aqua Star has been replaced by the Philips 865 (cool white). The light hood is painted white on the inside with high gloss clear white boat paint. In fact, I have seen little difference in the degree of plant growth in the different combinations of tubes. I aim to replace the lamps every two years, and at the latest three years. I write down the re- placement date in my logbook.

Mijn aquarium is met bruto 50cm hoogte relatief laag. Ik gebruik een vrij dikke bodemlaag fijn grind en daardoor is de effectieve hoogte van het aquarium ongeveer 40cm. Dat betekent dat de planten tot aan de bodem veel licht ontvangen en ik denk dat met name dit sterk heeft bijgedragen aan de succesvolle plantengroei.
Het dagritme van de lampen is voor beide gelijkwaardige lichtkapdelen gelijk en als volgt: Het licht gaat om 07.00u aan middels de Floramate die een P830 en een P840 om circa 10.00u op 100% laat branden. Om 08.00u gaan dan de volgende P830 en de P865 aan die op 11.00u op volle sterkte branden. Om 18.00u gaan deze twee afbouwen en om 23.30u gaan ze uit. De twee lampen die als eerste aangingen gaan om 20.00u afbouwen en gaan dan ook om 23.30u uit.

De ontwikkelingen met betrekking tot LED-verlichting gaan snel. Toch is nog lang niet iedereen overtuigd dat dit de beste verlichting is. /Developments with regard to LED lighting are going fast. Yet not everyone is convinced that this is the best lighting.

TL-verlichting is onder de plantenliefhebbers nog steeds populair. Er zijn liefhebbers die van LED teruggaan naar TL. /Fluorescent lighting is still popular among plant lovers. There are enthusiasts who go from LED back to TL. LED is getting better and better.

My aquarium is relatively low with a gross height of 50 cm. I use a fairly thick bottom layer of fine gravel and therefore the effective height of the aquarium is approximately 40 cm. That means that the plants receive a lot of light right up to the bottom and I think that this in particular contributed greatly to the successful growth of plants.
The day rhythm of the lamps is the same for both equal parts of the hood and is as follows: The light is switched on at 7 a.m. via the Floramate which causes a P830 and a P840 to burn at 100% at around 10 a.m. At 8 a.m. the next P830 and P865 come on, which burn at full power at 11 a.m. These two will be phased out at 6 pm and they will go out at 11.30 pm. The two lamps that first came on go down at 8 p.m. and therefore go out at 11:30 p.m.

Het aquarium staat op zolder en met het front naar het zuiden. Middels luxaflex voor de ramen wordt het ergste licht van buitenaf afgeschermd. De temperatuur op warme zomerdagen is een probleem. Onder het platte dak kan de temperatuur in het aquarium oplopen tot 33-34 graden, wat onaanvaardbaar is. Tijdens dat soort situaties koel ik de kamer middels een mobiele elektrische airco.

De eerste oplossing die ik gebruikte voor het reguleren van de temperatuur was een mobiele airco. /The first solution I used for regulating the temperature was a mobile air conditioner.

Een aquariumkoeler. Duur in aanschaf, maar de temperatuur is nauwkeurig te regelen. /An aquarium cooler. Expensive to purchase, but the temperature can be precisely adjusted.

My aquarium is in the attic, with it’s front to the south. Luxaflex in front of the windows protects the tank against the light from the outside. The temperature on hot summer days is a problem. Under the flat roof, the temperature in the aquarium can rise to 33-34 degrees Celsius, which is unacceptable. During such situations I cool the room with a mobile electric air conditioner.

Ik ben nog steeds niet overgegaan op LED-verlichting omdat ik er vrij breed nog teveel negatieve verhalen over heb gehoord. Sterker nog in mijn nabije omgeving zijn enkele serieuze liefhebbers van LED teruggekomen en hebben weer TL 5 of 8 geïnstalleerd. Omdat het overgaan op LED voor mij een serieuze investering zou betekenen en ik over de TL nog steeds tevreden ben heb ik de overstap nog steeds niet gemaakt. Inmiddels ben ik in een situatie terecht gekomen waarin ik ga verhuizen en mijn huidige aquarium moet worden afgebroken. Dat houdt in dat ik straks in mijn nieuwe woonsituatie helemaal opnieuw zal moeten beginnen en dat zal betekenen dat ik LED-verlichting serieus zal overwegen. Ik zal mij daarop in de komende tijd serieus gaan oriënteren.

I still have not switched to LED lighting because I have heard too many negative stories about it quite broadly. In fact, some serious LED enthusiasts have stopped using it and have installed TL 5 or 8 again. Because switching to LED would mean a serious investment for me and I am still satisfied with the TL, I have still not made the switch. In the meantime I have come to a situation where I am moving and my current aquarium has to be demolished. That means that I will have to start all over again in my new living situation and that will mean that I will seriously consider LED lighting. In the coming period I will start looking at it seriously.

Vragen van liefhebbers
Een van de vragen die mij onlangs werd gesteld was: “Bart, wil je mij jouw plantenvoedings-patroon laten weten? De achterliggende gedachte is natuurlijk: “Wat moet ik doen om mijn aquarium in net zo mooi te krijgen als dat van jou.” Weer grijp ik dan terug naar mijn beginverhaal en de vele variabelen en ik stel dan: Een betere vraag zou zijn: Welke waterwaarden hanteer jij, en wat doe je om die te handhaven. Mijn bak is circa 1.000 liter bruto. De bodem zit er onveranderd al 12 jaar in. De achterwand is dicht begroeid met mos en heb er twee 1.700 liter Eheim 2080 onder draaien met porseleinpijpjes en watten. De temperatuur staat middels een externe verwarming afgesteld op 26 graden C. Ik werk met een kleine oppervlakte afzuiger en de CO2 wordt via een kleine externe Eheim over een reactor in de bak gebracht. In de zomer kan het veel te warm worden op de zolder onder het platte dak van de dakkapel en kan de temperatuur soms oplopen tot net boven de 30 graden. Ik heb gemerkt dat het mos op de achterwand veel stofvuil kan vasthouden en daarom ga ik er zo nu en dan met de hevelslang langs. Wanneer ik een plantengroep ga inkorten trek ik deze geheel uit de bak, kort de planten in en plaats de bovenstukken terug in de bak. Alvorens ze terug te zetten reinig ik de bodem met een hevelslang met een Eheimkorfje erop waarmee ik in de bodem steek. Afhankelijk van de soort plant zet ik per groep 1, 2 of en soms tot 5 van mijn plantenmestcapsules zo diep mogelijk in de bodem. Ik heb al herhaaldelijk aangegeven dat ik geen scheikundige of natuurkundige ben. Ik ben niet zo van het meten van mijn waterwaarden. Na 60 jaar aquariumhouden kijk ik veel meer naar de bak en naar de planten en trek op grond van wat ik zie mijn conclusies en handel daarnaar. Ook bij mij gaat er regelmatig wat fout. Meestal is dat het geval wanneer er iets fout gaat met het toevoegen van CO2. Ik ben er al een paar keer “in getrapt” dat ik de bak achteruit zag gaan en niet direct aan de CO2 dacht. In meerdere gevallen bleek de fles leeg te zijn. In principe is het verslechteren van de conditie van de bak altijd het gevolg van een verstoring van het biologisch evenwicht: er is meestal een tekort aan iets en soms heb ik er van iets teveel toegevoegd. Veel water verversen en vervolgens wee matig voedingsstoffen toevoegen kan dan meestal het euvel verhelpen. Zelf is het moment waarop het fout gaat het moment waarop ik de Redfield Ratio methode er even bij pak om te zien hoe mijn KNO3 en PO4 waarden ervoor staan. Ook meet ik dan wel even de PH. Overigens is de PH bij mij niet computer gestuurd. Ik heb de CO2 flink open staan en de aanvoer staat middels een microswitch op een tijdschakelaar. Om 08.00u aan en om 20.00u uit. Om de PH iets beter te sturen overweeg ik wel om de Milwauki computer er toch maar weer tussen te zetten. Tip: IJk je PH-pen wel regelmatig (eens per half jaar) om de juistheid van de gemeten PH te garanderen. Hiervoor zijn speciale ijkvloeistoffen in de handel. Ik gebruik de meest bekende van Dupla: PH4 rood en PH7 groen.

Mijn aquarium weer op enig moment. /My aquarium again at some point.

Questions from aquariumlovers
One of the questions I was recently asked was: “Bart, do you want to let me know your plant feeding pattern? The underlying idea is of course: “What do I have to do to get my aquarium as beautiful as yours.” Again I go back to my initial story and the many variables and I say: A better question would be: Which are your water values, and what do you do to maintain them. My tank is approximately 1,000 liters gross. The soil has been in it unchanged for 12 years. The back wall is densely overgrown with moss and the tank has two Eheim 2080 potfilters with a capacity of 1.700 liters an hour with in it porcelain pipes and cotton wool. The temperature is adjusted to 26 degrees C by means of an external heating. I work with a small surface skimmer and the CO2 is brought into the tank by a reactor via a small external Eheim. In the summer it can get much too hot in the attic under the flat roof of the dormer window and the temperature can sometimes rise to just above 30 degrees. I have noticed that the moss on the back wall can hold a lot of dust and that is why I occasionally go past it with the siphon hose. When I want to shorten a plant group I pull out the whole plant group out of the tank, cut the plants and replace the topends back into the soil.

Het is bijna onvoorstelbaar hoe smerig het water is dat via de slang met het korfje wordt opgezogen. /It is almost unbelievable how filthy the water is that is sucked up through the hose with the basket. If the water really stinks, it is time to thoroughly clean the soil.

Alvorens de planten terug te zetten reinig ik de bodem met een hevelslang met een Eheimkorfje erop waarmee ik in de bodem steek. /Before putting the plants back, I clean the bottom with a siphon hose with an Eheimkorf on it, which I insert into the bottom.

Depending on the type of plant, I put 1, 2 or, sometimes, up to 5 of my own plant fertilizer capsules as deep as possible into the soil. I have repeatedly stated that I am not a chemist or physicist. I am not so fond of measuring my water values. After 60 years of keeping an aquarium, I look much more at the tank itself and at the plants and draw my conclusions and act accordingly.
Even in my tank things go wrong regularly. Usually this is CO2 related. I have been deceived a few times. I saw the tank deteriorate and I did not immediately think of the CO2. In several cases the bottle appeared to be empty. As a matter of fact, the deterioration of the condition of the tank is always the result of a disturbance of the biological balance: there is a shortage or too much of something. Changing a lot of water and then adding moderate nutrients can usually solve the problem. The moment it goes wrong, is the moment that I use the Redfield Ratio method to see how my KNO3 and PO4 values are doing. I also measure the PH. As a matter of fact the PH in my tank is not computer controlled. I have the CO2 well open and the supply goes through a microswitch on a timer. On at 8 a.m. and at 8 p.m. off. To steer the PH a little better, I consider installing the Milwauki computer again. Tip: Calibrate your PH pen regularly (once every six months) to guarantee the accuracy of the measured PH. Special calibration fluids are available for this purpose. I use the most familiar of Dupla: PH4 red and PH7 green.

Gelijktijdig met het onderhoud aan het aquarium kan ook het filter of de filters worden schoongemaakt. /Simultaneously with the maintenance of the aquarium, the filter or filters can also be cleaned.

Het reinigen van de filters.
Een van de variabelen die ik al aangaf is het onderhoudspatroon. Enkele aspecten daarvan heb ik al aangegeven zoals het reinigen van delen van de bodem. Een ander aspect is het reinigen van de filters. Wanneer je meerdere filters onder je bak hebt staan wordt vaak gezegd: Maak nooit je filters allebei tegelijk schoon, dan hou je het bacteriënbestand zo constant mogelijk. Op zich is dat een prima idee, alleen wanneer ik de filters ga schoonmaken dan wil ik ze graag allemaal in één keer doen. Ik heb twee argumenten om te verdedigen dat dit geen kwaad kan. Het belangrijkste argument is: Verreweg de meeste nitrificerende bacteriën zitten in de bodem en niet in het filter. Het andere is: wanneer je maar 1 filter onder je bak hebt staan dan doe je dat toch ook in één keer en niet in stappen? Dat gaat toch ook altijd goed. Maar oké er is niks op tegen om het in fasen te doen. Ik doe ze meestal in één keer allebei. Wat ik doe is de porseleinpijpjes onder de kraan met water op aquariumtemperatuur schoonspoelen en de filterwatten vervangen. Filterwatten zijn een belangrijk filtermateriaal waarmee het meeste vuil uit het aquarium wordt verwijderd en wanneer er weer schone in zitten scheelt dat aanmerkelijk. Ik vervang deze meestal eens per 4 – 6 maanden. Ik vind de Eheimpompen prima pompen, maar na het verschonen heb ik vaak moeite om ze weer “aan de praat” te krijgen.

Het reinigen van de filters is letterlijk en figuurlijk een zware klus. /Cleaning the filters is literally and figuratively a tough job.

Cleaning the filters.
One of the variables that I have already mentioned is the maintenance pattern. I have already indicated some aspects of this, such as cleaning parts of the soil. Another aspect is cleaning the filters. When you have multiple filters underneath your tank, it is often said: Never clean your filters at the same time, you will keep the bacteria population as constant as possible. That in itself is a good idea, only when I am going to clean the filters, I usually want to do them all in one go. I have two arguments to argue that this cannot hurt. The most important argument is: The majority of nitrifying bacteria are in the soil and not in the filter. The other is: if you only have 1 filter under your tank, then you also do that in one go and not in steps? That always goes well. But okay there is nothing against doing it in stages. I usually do both in one go. What I do is rinse the porcelain pipes under the tap with water at aquarium temperature and replace the filter cotton wool. Filter cotton is an important filter material with which most of the dirt is removed from the aquarium and when it is clean again it makes a big difference. I usually replace it once every 4 – 6 months. I think the Eheim pumps are great pumps, but after changing, I often have trouble getting them “working” again.

Belangrijk !!: Nog even iets anders ten aanzien van de filters: Wanneer door oorzaak buiten jouw wil om het filter langer dan drie kwartier tot een uur heeft uit gestaan, dan is het onverstandig de stroom er zomaar weer op te zetten. De bacteriënfauna in het filter is dan als gevolg van zuurstofgebrek voor een groot deel afgestorven. Het is verstandig de uitstroomslang van het filter even los te koppelen van het aquarium en het filter eerst een of twee keer de inhoud van het filter in de gootsteen of een emmer of gieter te laten wegstromen. Anders zouden deze afgestorven bacteriën rechtstreeks het aquarium worden ingepompt, hetgeen grote biologische vervuiling zou veroorzaken, wat op haar beurt weer een algenexplosie tot gevolg zou kunnen hebben. Spoel de pomp dus even door en neem vooraf al maatregelen waardoor de pomp na een (langdurige) stroomstoring niet automatisch weer kan aanslaan. Dit is eenvoudig en goedkoop te realiseren door de stekker van de pomp in een aansluiting van het bekende “klikaanklikuit-systeem” te steken, waardoor de pomp verplicht met de afstandsbediening van het systeem weer moet worden aangezet, na een onverhoopte, al dan niet langdurige stroomuitval.

Het klikaanklikuit systeem kan voorkomen dat de filters na een stroomstoring automatisch weer aanslaan. /The click-on-click-out system can prevent the filters from restarting automatically after a power failure.

Important !!: Something else with regard to the filters: If, for reasons beyond your control, the filter has been switched off for more than 45 minutes to an hour, then it is unwise to simply switch the power on again. The bacterial fauna in the filter then largely died due to a lack of oxygen. It is advisable to disconnect the outflow hose of the filter from the aquarium and first let the filter flow away once or twice the contents of the filter into the sink or a bucket or watering can. Otherwise, these dead bacteria would be pumped directly into the aquarium, causing major biological contamination, which in turn could result in an algae explosion. So flush the pump and take measures beforehand so that the pump cannot start again automatically after a (prolonged) power failure. This can be achieved simply and cheaply by plugging the plug of the pump into a connection of the well-known “click-on-click-out system”, which means that the pump must be switched on again with the system’s remote control after an unexpected, long-term power failure. I hope/expect this system or something like that is known/available in the USA.

Iets anders om in de gaten te houden is het stromingspatroon dat door de filters wordt veroorzaakt. Kies je voor een spraybar, of gebruik je één enkel uitstroompunt en waar breng je dat aan. Om het stromingspatroon eens duidelijk te kunnen waarnemen is het een mogelijkheid om eenmalig een waterverbeteraar (vloeibaar filtermedium) te kopen en bij de uitstromer in het water te doen. De witte vloeistof is dan goed te volgen en je ziet welke weg door het aquarium deze vloeistof wordt gestuurd. Afhankelijk van hoe de stroming loopt, kan je dan alsnog eventuele aanpassingen doen. Belangrijk is dat de stroming zoveel mogelijk het water in de gehele bak in beweging brengt. Zorg ervoor dat de stroming niet te hard over de bodem gaat, waardoor het bodemvuil opdwarrelt en dit door de gehele bak wordt verspreid en ook op de planten neerslaat. Veel baardalgen en bruine algen zijn hier het gevolg van. In mijn aquarium gaat de instroom in de bak via 1 instroompunt hoog in de bak en 1 instroompunt laag in de bak. Ik heb de buis van dat lage punt in de zijwand ingebracht en laat die 10 cm boven de bodem in de bak stromen. De planten moeten niet fanatiek wapperen in de stroming, dan staat deze te hard. De instroom zit bij mij links en de afzuiging rechts. Alle filters zitten tussen dubbele koppelingen van Eheim en ieder apparaat kan afzonderlijk moeiteloos worden verwijderd. Een flinke investering maar wel met een enorme hoeveelheid rendement aan behandelingsgemak.

De witte vloeistof is dan goed te volgen en je ziet welke weg door het aquarium deze vloeistof wordt gestuurd. /The white liquid is then easy to follow and you can see which way this liquid is sent through the aquarium.

Another thing to keep in mind is the flow pattern caused by the filters. Do you choose a spray bar, or do you use a single outlet and where do you apply that. In order to be able to clearly observe the flow pattern, it is possible to purchase a water improver (liquid filter medium) once and put it into the water at the outflow. The white liquid is then easy to follow and you can see which way this liquid is sent through the aquarium. Depending on how the flow is running, you can still make adjustments. It is important that the flow moves the water in the entire tank as much as possible. Make sure that the flow does not go too fast over the soil, so that the soil dirt swirls up and this is spread throughout the entire tank and also precipitates on the plants. Many bearded algae and brown algae are the result of this. In my aquarium the inflow into the tank goes through 1 inflow point high in the tank and 1 inflow point low in the tank. I have inserted the tube from that low point into the side wall and let it flow 10 cm above the bottom into the container. The plants should not flow too much in the current. If this is the case the flow is too strong. In my tank the inflow is on the left and the exhaust on the right. All filters are in between double couplings from Eheim and each device can easily be removed seperately. A major investment but a lot of ease.

Weet dat door gebruik van een luchtpompje of krachtige oppervlaktebeweging veel waardevolle CO2, weer uit het water wordt verwijderd. Gebruik een luchtpomp dus enkel in geval van een dun beplant aquarium, in geval van aantoonbaar zuurstofgebrek. Zuurstofgebrek kan in de meeste gevallen snel worden verholpen door een flinke waterwissel. Zorg daarna wel voor voldoende èchte waterplanten, ook wel zuurstofplanten genoemd.

Be aware that by using an air pump or in case of powerful surface movement much valuable CO2 is removed from the water. Only use an air pump in the case of a sparsely planted aquarium, or if there is an obvious lack of oxygen. Lack of oxygen can in most cases be remedied quickly by a substantial water change. Then make sure you have enough real waterplants, also called oxygenplants.

Mijn plantenvoedingssysteem
Toen ik 12 jaar geleden begon, startte ik gelijk met CO2. Daarnaast vulde ik aan met de producten van Easy-Life. Iedereen in mijn omgeving gebruikte dat. De CO2 is op enig moment, jaren geleden, van de computer naar de klok gegaan. Momenteel is dat nog steeds het geval. Ik maak nu mijn eigen voedingscapsules en ik knijp zo nu en dan een verroest 000-staalwol sponsje uit om wat extra ijzer te geven. Eens per twee weken geef ik 30 ml EasyCarbo. Voor de rest voeg ik mijn plantencapsules toe op momenten dat ik een plantengroep uit de bak heb verwijderd. Tot voor kort werkte dat prima. Voor de rest kijk ik naar mijn bak en voeg ik meestal op gevoel andere supplementen toe.

Mijn leverancier voor de grondstoffen was altijd Plantenbemesting.nl. Deze webshop levert betrouwe voedingssupplementen voor aquariumplanten. Via deze website kunt u producten aanschaffen waarmee goedkoop én effectief een aquarium kan worden bemest. Zij verkopen producten in vloeibare vorm die direct gebruikt kunnen worden, maar ook producten in poedervorm welke u zelf in een door u te kiezen sterkte kunt aanmengen. Al hun vaste producten bieden zij in kleine hoeveelheden aan, zodat geen grote investeringen nodig zijn.

Eens in de zoveel tijd fabriceer ik mijn eigen voedingscapsules. /Every once in a while I manufacture my own nutritional capsules.

My plant feeding system
When I started 12 years ago, I immediately started delivering CO2. I also added Easy-Life products. Everybody used that. At some point, years ago, I changed adding CO2 from the computer to the clock. Currently that is still the case. I now make my own nutritional capsules and occasionally I squeeze out a rusted 000 steel wool sponge to give some extra iron. I give 30 ml EasyCarbo once every two weeks. I add my plant capsules at times when I have removed a plant group from the tank. Until recently that worked great. Furthermore I study my tank and I usually add other supplements based on my own feeling.

My supplier for the content of my capsules has always been Plantenbemesting.nl. This web shop provides reliable food supplements for aquarium plants. Via this website you can purchase products that can be used to fertilize an aquarium cheaply and effectively. They sell products in liquid form that can be used immediately, but also products in powder form that you can mix the way you prefer. They offer all their products in small quantities, so that no major investments are needed.

Growcap een nieuwe plantenvoeding. /Growcap a new fertilizer.

GrowCap
Bijna parallel aan het uitdokteren van mijn eigen plantenmestcapsules ontwikkelde Dirk de Gier in Maassluis een soortgelijke, waarschijnlijk nog beter uitgebalanceerde capsule met plantenvoeding, de GrowCap. In deze capsule werden tevens micro-organismen toegevoegd, die de werking van deze capsule sterk verbeteren. Hoewel dit product nog maar kort op de markt is wordt het breed enthousiast ontvangen en bespaart het u de moeite van het zelf fabriceren van deze capsules.

Zelf zegt GrowCap over haar product: “De ijverige micro organismen zijn essentieel; deze zorgen voor het transport en de (langzame) opname van de voeding, mineralen en spoorelementen door de plant. Bovendien zuiveren deze het water zodat het mooi helder wordt.
De capsules steek je circa 3 cm diep in de bodem van het aquarium, langzaam komen de bestanddelen vrij en worden verspreid door de tot leven gewekte micro organismen. Vanaf heden eten uw planten alleen nog slow food. Zodra je alle capsules uit de verpakking in de bodem hebt gestopt heb je er gedurende een periode van maar liefst 8 tot 12 weken geen omkijken meer naar.

Maar ook zeker de gevorderde aquarist die werkt met Co2, veel licht en een diversiteit aan flora heeft veel baat bij de groene capsules. (Snel)groeiende planten hebben bijvoorbeeld vaak behoefte aan meer (kalium)fosfaat en nitraat; deze zijn volop aanwezig in GrowCap. Door de unieke bodemwerking leiden deze bestanddelen niet tot algenvorming. GrowCap is 100% natuurlijk, bevat 100% werkzame bestanddelen en wordt duurzaam geproduceerd.”

GrowCap een nieuwe plantenvoeding. /GrowCap a new fertilizer.

GrowCap een nieuwe plantenvoeding. /GrowCap a new fertilizer.

GrowCap
Almost parallel to devising my own plant fertilizer capsules, Dirk de Gier in Maassluis (Netherlands) developed a similar, probably even better balanced capsule with plant food, the GrowCap. Special is that micro-organisms were also added to this capsule, which greatly improve the effect of this capsule. Although this product has only been on the market for a short time, it is widely welcomed and it saves you the trouble of manufacturing these capsules yourself.

GrowCap tells about this product: “The diligent micro-organisms are essential; they ensure the transport and (slow) absorption of the food, minerals and spur elements through the plant. Moreover, they purify the water so that it becomes nicely clear.
You insert the capsules into the bottom of the aquarium about 3 cm deep, and the components are slowly released and are spread by the micro-organisms that are brought to life. From now on your plants will only eat slow food. Once you have put the capsules from the package into the bottom, you will not have to worry about it for a period of no less than 8 to 12 weeks.

But also the advanced aquarist who works with CO2, lots of light and a diversity of flora, benefits greatly from these green capsules. For example, (fast) growing plants often need more (potassium) phosphate and nitrate; these are fully present in GrowCap. Due to the unique soil action, these components do not lead to algae grow. GrowCap is 100% natural, contains 100% active ingredients and is produced sustainably. “

Algen, algemeen
Het grote boze spook voor iedere aquariumliefhebber zijn algen. Algen zijn er in allerlei verschijningsvormen. Ook zijn ze er in verschillende kleuren: groene, bruine, rode, zwarte en zelfs blauwe. Algen zijn altijd het gevolg van verstoring of niet op gang komen van een biologisch evenwicht. Alweer als gevolg van het grote aantal variabelen in een aquarium valt het niet altijd mee om aan te wijzen wat de oorzaak van de algen is. Daarom houd ik een logboek bij. Een eenvoudig opschrijfboekje waarin ik noteer wanneer ik relevante veranderingen heb aangebracht. Wanneer heb ik een of meer lampen vervangen, en welke? Wanneer heb ik voor het laatst de filters verschoond en welke? Wanneer heb ik bepaalde middelen in de bak gedaan en wanneer heb ik de CO2-fles voor het laatst vervangen? Wanneer heb ik nieuwe planten en/of vissen aangeschaft, en welke? Zo zijn er allerlei meer of minder relevante zaken die goed zijn om te noteren en daar mogelijk later conclusies aan te verbinden. Het is slim om in je Outlookagenda bepaalde belangrijke momenten die beter niet kunnen worden vergeten vast te leggen en te laten signaleren. Bijvoorbeeld moment waarop de filters moeten worden gereinigd, of de lampen moeten worden vervangen en bedenk maar meer.

Ook ik ben niet altijd ontkomen aan algenproblemen. /Me too have not always been able to escape algae problems.

Serieuze problemen. /Serious problems.

Serieuze problemen. /Serious problems.

Algae, general
The big bad monster for every aquarium enthusiast are algae. Algae come in a variety of forms and in different colors: green, brown, red, black and even blue. Algae are always the result of a disturbance or a biological imbalance. Again due to the large number of variables in an aquarium, it is not always easy to identify the cause of the present algae. That’s why I keep a logbook. A simple notebook in which I note when I have made relevant changes. When did I replace one or more tubes, and which one(s)? When did I last change the filters and which one(s)? When did I put certain resources in the container and when did I last replace the CO2 bottle? When did I purchase new plants and / or fish, and which one(s)? For example, there are all sorts of more or less relevant issues that are good to note and possibly draw conclusions from that later. It is smart to record certain important moments that should not be forgotten in your Outlook agenda in order to be able to take note of them at a later stage if necessary. For example, the moment when the filters need to be cleaned, or the lamps need to be replaced, and more.
Soorten alg.

Algen vormen de belangrijkste plaag voor de aquariumliefhebber en zij zijn ook de belangrijkste oorzaak van het stoppen met de hobby. Doordat ik eigenlijk al alle jaren dat ik dit laatste aquarium heb aan keuringen van de NBAT meedoe, streef ik ernaar om mijn aquarium altijd op topniveau te hebben. Daardoor balanceer ik zogezegd vaak op “het scherp van de snede”. Het biologisch evenwicht is een dun en scherp randje en soms ga je daardoor even “over de rand”. Mensen die mijn aquarium kennen en gevolgd hebben in de loop der tijd hebben zich regelmatig bewonderend uitgesproken over de fraaie plantengroei in mijn bak. Maar vaak hebben ze het niet meegekregen wanneer het even mis ging.

Algae are the most important worry for aquarium lovers and they are also the main cause of finishing the hobby. Because I have been participating in competitions of the NBAT all the years that I have had my aquarium, I always strive to have my aquarium at top level. As a result, I often balance, so to speak, on the edge. The biological balance is a matter of great importance and sometimes you go “over the edge”. People who know my aquarium and have followed it over time have often expressed admiration of the beautiful plant growth in my tank. But ever so often they haven’t been aware of the times things went wrong.

Zeker in de periodes vlak voor keuringen probeer je de bak er maximaal mooi bij te laten staan. Wanneer je dan je sporenelementen of wat dan ook overdoseert kan dat een desastreus gevolg hebben. Juist op momenten dat het er op aankomt heb ik weleens de neiging om overenthousiast te zijn en nog net even dit of dat wil doen, waardoor de bak net niet helder is of waardoor juist een mooie groep Crypto’s of een straat Lobelia het opeens laat afweten. In een klein bakje is dat meestal niet zo’n probleem. Een klein groepje planten is niet zo lastig te vervangen. In een grote bak als de mijne is dat toch wat anders wanneer een grote groep uit 200 of soms meer planten bestaat.

Tijdens een periode van problemen zullen vooral de meest kwetsbare planten het heel moeilijk kunnen hebben. /During a period of problems, the most vulnerable plants in particular will have a hard time.

Especially in the periods just before inspections you try to keep the tank looking beautiful. When you overdose your spur elements or whatever, it may have a disastrous result. At times when it comes down to it, I sometimes have the tendency to be over-enthusiastic and just want to do this or that, as a result of which the water is just not clear or as a result a nice group of Cryptos or a street of Lobelia suddenly deteriorates. In a small tank that is usually not such a problem. A small group of plants is not that difficult to replace. In a large container such as mine, it is rather difficult when a large group consists of 200 plants or sometimes more plants.

In de loop der tijd heb ik heel wat verschillende soorten algen gezien. Maar over algen is al heel veel geschreven en ik houd er niet van om dingen over te schrijven. Sommige algen zal ik daarom kort aanhalen en voor meer erover via een link naar het internet verwijzen. Een paar soorten zal ik samen met de bestrijding wat uitgebreider behandelen. Er zijn veel algenbestrijdingsmiddelen op de markt. Informeer eens bij serieuze en meer ervaren aquariumhouders of zij ervaring hebben met het merk dat u wilt gebruiken. Veel van de middeltjes hebben soms toch nare effecten op vooral de lagere dieren zoals garnalen en slakken.

Over the years I have seen many different types of algae. A lot has already been written about algae and I don’t like to rewrite information. I will therefore briefly quote some information on algae and refer to the internet link for more text. I will describe a few types and how to handle them in more detail. There are many algae pesticides on the market. Always ask serious and more experienced aquarium owners if they have experience with the brand you want to use. Many of the remedies may have nasty side effects, especially on animals such as shrimps and snails.

Wel nog even de volgende opmerking: Algen in het algemeen kunnen slecht tegen zuur water. Zodra de PH boven de 7,5 komt maken algen meer kans. Probeer de PH daarom tussen de 6,5 en 7,2 te houden. Bij voorkeur in combinatie met een KH van 4 tot 6.

Just the following note: Algae in general are not resistant to acid water. As soon as the pH exceeds 7.5, algae have a much better chance of surviving. Therefore try to keep the PH between 6.5 and 7.2. Preferably in combination with a KH of 4 to 6.

Zweefalg / waterbloei
Waterbloei is een sterke toename van algen of bacteriën die het water kleurt. Vooral de bloeivorming van de cyanobacteriën, de zogenaamde blauwalgen, kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Vertegenwoordigers van een 6-tal geslachten kunnen in onze stilstaande wateren voorkomen: Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Aphanizomenon, Woronichinia en Cylindrospermopsis.

Floating algae / water bloom
Water bloom is a huge increase in algae or bacteria that color the water. Especially the flowering of cyanobacteria, the so-called blue algae, can be dangerous for humans and animals. Representatives of 6 genera can occur in our stagnant waters: Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Aphanizomenon, Woronichinia and Cylindrospermopsis.

In het aquarium is het meestal het gevolg van overbemesting als gevolg van het toedienen van teveel voedingsstoffen of teveel voeren. Het ziet er nogal rampzalig uit, maar het is eigenlijk betrekkelijk gemakkelijk op te lossen door de oorzaak of oorzaken weg te nemen. Wanneer de oorzaken weg zijn verdwijnt de “bloei” ook na verloop van tijd. Meestal hebben we zoveel geduld niet en dan kan het proces worden versneld door het vullen van het filter met dicht op elkaar gepropte watten en omdat het om een bacterie gaat is een UV-filter eigenlijk de meest aangewezen oplossing. Voor alle algen geldt dat symptoombestrijding een tijdelijk oplossing biedt, maar dat wanneer de oorzaak wordt weggenomen de alg meestal voorgoed zal verdwijnen.

In an aquarium it is usually the result of over-fertilization as a result of supplying too many nutrients or feeding the fish too much. It looks rather disastrous, but it is actually relatively easy to resolve by removing the cause or causes. When the causes are gone, the “bloom” disappears after a while. Usually we don’t have that much patience and then the process can be speeded up by filling the filter with densely stuffed cotton wool and because it is a bacterium, an UV filter is actually the most appropriate solution. For all algae, symptom control offers a temporary solution, but when the cause is removed the algae will usually disappear forever.

Roetalg
Willem van Wezel: Roetalg is geen alg maar een bacterie. Het ontstaan van roetalgen in het aquarium kan verschillende oorzaken hebben, zoals het buiten scheppen van watervlooien, het geven van levend voer uit de winkel: tubifex, watervlooien of andere levende voedseldieren. Er is altijd sprake van besmetting. De roetalg-bacterie is zeer besmettelijk en kan ook meegekregen worden met planten en vis van anderen.

Soot algae
Willem van Wezel: Soot alga is not an alga but a bacterium. The formation of sootalgae in the aquarium can have various causes, such as scooping daphnia outside, giving live food from the store: tubifex, daphnia or other live food. There is always contamination. The soot-algae bacterium is highly contagious and can also be brought along with plants and fish from others.

Willem geeft ook de oplossing voor het probleem: “Koop bij de drogist waterstofperoxide van 3%. Dit zijn meestal flesjes van 100 CC. Gebruiks 50 cc op 100 liter aquariumwater. Wapper zoveel mogelijk de roetalgen van de planten af en laat de boel een uurtje bezinken.

Willem also provides the solution to the problem: “Buy hydrogenperoxide 3% at the drugstore. In the Netherlands these are usually bottles of 100 CC. Use 50 cc on 100 liters of aquariumwater. Wipe off the Sootalgae from the plants as much as possible and let it sink in for about an hour.

Ververs daarna 25% van het aquariumwater door zoveel mogelijk roetalgen weg te hevelen. Water weer aanvullen met gewoon leidingwater, of 50% osmosewater en 50% leidingwater. Tap vervolgens 10 liter water af uit het aquarium in een emmer en zet deze op de lichtkap of elders, hoger dan de bak.

Then refresh 25% of the aquarium water and drain out as many soot algae as possible. Replenish water with normal tap water, or 50% osmosis water and 50% tap water. Then drain 10 liters of water from the aquarium in a bucket and place it on the hood or elsewhere, higher than the bin.

Voeg de benodigde hoeveelheid waterstofperoxide toe in de emmer, om vervolgens het mengsel via een druppelmethode in de bak terug te druppelen. Het mag daar rustig een aantal uren tot een dag over doen. De bak gaat als reactie enorm assimileren en ook in de bodem wordt er op deze manier veel zuurstof opgenomen. Na de kuur volgt er heel vaak een plantengroei-explosie. Het is raadzaam eventuele CO2-toevoer te onderbreken en ook het toedienen van plantenvoeding achterwege te laten tijdens de kuur.
Ook bij de bestrijding van roetalgen heeft het inschakelen van een UV-lamp toegevoegde waarde.

Add the required amount of hydrogen peroxide in the bucket, and then drip the mixture back into the tank via a drip method. This may take a few hours to a day. The tank starts to assimilate enormously and in this way much oxygen is absorbed in the soil. Very often an explosion of plant growth follows. It is advisable to interrupt any CO2 supply and to refrain from adding plant food during the course of treatment.
Also use an UV lamp in the fight against the sootalgae.

Blauwalg/blauwe alg
Er zijn meerdere oorzaken waardoor blauwalg (ook wel: blauwe alg) kan ontstaan. Meestal gaat het simpelweg om vervuild aquariumwater. Van blauwalg weet men over het algemeen wel dat dit om een bacterie gaat. Er zijn veel middeltjes beschikbaar om blauwalg te bestrijden. Eigenlijk is het een vrij gemakkelijk te overwinnen algsoort. Het gemakkelijkst en snelst werkt een chemische oplossing. Deze bestrijdt weliswaar het symptoom, maar niet de oorzaak. Gebruik bijvoorbeeld Blue Exit van Easy Life. Dat werkt goed en doodt de bacteriën in een mum van tijd. Er zijn verschillende anti-biotica in omloop die de blauwalg efficiënt en snel bestrijden.

Blue algae
There are several reasons why an outbreak of blue algae may arise. Usually it is simply contaminated aquarium water. It is generally known that blue algae is a bacterium. There are many remedies available to get rid of blue algae. Actually it is a fairly easy to overcome. A chemical solution works the easiest and fastest. Although it fights the symptom, it does not fight the cause. For example, use Blue Exit from Easy Life. That works well and kills the bacteria in no time. There are various anti-biotics in circulation that combat blue algae efficiently and quickly.

Oorzaken kunnen zijn: Te weinig nitraat en een overmaat aan phosfaat. Ververs dan water, maar niet te rigoureus. Houd niet te veel vissen want dat veroorzaakt dat het ammoniak gehalte stijgt. Voer beperkt, maak je filter schoon en haal overtollige plantenresten uit je aquarium.
Is de PH-waarde hoger dan 7,5? Verlaag deze. Blauwalgen verdragen Lage PH-waarden slecht. Hoe lager de PH, hoe zuurder het water is. Bijvoorkeur weer tussen 6,5 en 7,2.
Stilstaand water achter achterwanden of in ornamenten kan de oorzaak zijn. Rottend hout of een erg oude voedingsbodem, of opeenhoping van vuil in de bodem, vaak tegen de voorruit zijn ook vaak oorzaken. Een indicatie van een hoge concentratie bodemvervuiling is de stank die je ruikt in de emmer na het afhevelen van wat bodemmateriaal. In dat geval kan je successievelijk wanneer je weer een plantengroep eruit hebt de bodem ook eens weghalen, schoonmaken en zo per groep de hele bak afgaan. Zelfs in mijn grote bak doe ik dat zo nu en dan. Laat geen plantenresten in de bodem zitten wanneer je aan het inkorten gaat.
Plakkaatvorming van blauwalg is gemakkelijk weg te hevelen. Wanneer je inmiddels met maatregelen bezig bent, is de kans aanwezig dat de blauwalg daarna weg blijft. Zo niet dan moet je doorgaan met je zuiveringsmaatregelen.

Causes can be: Too little nitrate and an excess of phosphate. Then refresh water, but not too rigorously. Don’t keep too many fish because that causes the ammonia content to rise. Feed limitedly, clean your filter and remove excessive plant remains from your aquarium.
Is the PH value higher than 7.5? Lower this. Blue algae can not stand lower PH values. The lower the pH, the more acidic the water is. Preferably again between 6.5 and 7.2.
Stagnant water behind the back walls or in ornaments can be the cause. Decaying wood or a very old nutrient soil, or accumulation of dirt in the soil, often against the frontglass are also often causes. An indication of a high concentration of soil pollution is the stench that you smell in the bucket after siphoning off some soil material. In that case you can successively remove the soil once you have removed a plant group, clean it and thus clean the entire tank per group. Even in my big tank I do that now and then. Do not leave plant debris in the soil when you start cutting.
Plaque formation of blue algae is easy to wipe away. If you are already taking measures, there is a chance that the blue algae will stay away. If not you must continue with your purification measures.

Groene alg / snotalg
Een alg waar ik de laatste tijd nog weleens mee worstel en veel last van heb is een pluizige, slierterige zachte, snotterige alg. Deze kan zich enorm explosief manifesteren en begint over het algemeen hoog in het aquarium. De foto’s zijn hierbij duidelijker en spreken meer voor zich dan mijn verhaal. Deze situatie deed zich voor een drie weken voor de districtskeuring 2019. De bak zag er echt verschrikkelijk uit. Ik heb toen snel een Protalon-kuur gedaan en een week later was de bak weer helemaal schoon. Echter als gevolg van ingrijpende privéomstandigheden ben ik momenteel niet in de gelegenheid om 100% aandacht aan mijn bak te besteden. Daardoor ben ik niet bezig geweest met het opsporen en opheffen van de oorzaken van dit probleem. Een week voor de keuring was de ellendige situatie gewoon weer helemaal terug en moest ik besluiten mij terug te trekken voor de keuring. Ik heb direct weer een Protalon-kuur gedaan en de zondag na de keuring zag de bak er weer prima uit. Op Facebook heb ik toen wat foto’s laten zien van net voor en net na de kuur en het effect van de Protalon is verbazingwekkend. Ik werd dan ook door de verkoop manager van EsHa benaderd met de vraag of ze de foto’s die ik had geplaatst mochten gebruiken voor de promotie van hun product. Omdat ik Protalon 707 als een van de weinige betrouwbare en veilige anti-algenmiddelen beschouw heb ik daar toestemming voor gegeven en wil ik ook even nader ingaan op dit product.

Green algae / snotty algae
An alga that I have been struggling with lately and am troubled by is a fluffy, sloppy soft, snotty algae, which can manifest itself explosively and generally starts high in the tank. The photos are an indication and speak for themselves more than my story. This situation occurred three weeks before the 2019 district competition. The tank looked really bad. I quickly did a Protalon cure and a week later the tank was completely clean again. However, due to rather troublesome private circumstances, I am currently unable to pay 100% attention to my tank. As a result of this, I had not been investigating and eliminating the causes of this problem. A week before the inspection the miserable situation was totaly back and I had to decide to withdraw from the competition. I immediately did another Protalon cure and the box looked good again Sunday, one day after the inspection. I then showed some photos on Facebook before and just after the cure and the effect of the Protalon is amazing. I was therefore approached by the EsHa sales manager asking if they could use the photos I had posted to promote their product. Because I consider Protalon 707 to be one of the few reliable and safe anti-algae products, I have given permission for this and I want to go deeper into this product.

Op hun website zegt eSHa zelf het volgende over dit product: “Bestrijdt snel en effectief alle algen in zoetwateraquaria. Het bekendste en meest effectieve middel.
Toepassingsgebieden: Dit combinatiepreparaat bestrijdt succesvol draadalg, blauwalg, groene alg, baardalg, slijmalg en zweefalg, bruine alg en waterbloei. Het gevaar van onjuiste behandeling is hiermee bezworen.

Protalon 707

Protalon 707

On their website, eSHa says the following about this product: “Fights all algae in freshwater aquariums quickly and effectively. The best known and most effective means.
Areas of application: This combined preparation successfully combats filamentous algae, blue algae, green algae, beard algae, slime and floating algae, brown algae and water bloom. The risk of incorrect treatment has thus been prevented.

20 ml (+ 10 ml) voor maximaal 300 liter aquariumwater.” (Lees: Een verpakking bevat 2 flesjes: A en B, samen geschikt voor 300 liter aquariumwater, zie de gebruiksaanwijzing.) Bart van der Hulst merkte op dat in beide flesjes kopersulfaat zit, enkel in een andere verhouding. Hij vroeg: Waarom gebruiken jullie dan twee flesjes als het basisproduct hetzelfde is? Hij stelde dat hij meestal van flesje B nog over houdt, terwijl flesje A dan al op is. Het antwoord van eSHa luidde: “De Nederlandse en EU wetgeving schrijft voor welke stoffen wel en welke stoffen niet vermeld worden bij algenbestrijding. Protalon bestrijdt de algen op een aantal manieren, het afdoden van algen, het uitfilteren van golflengtes waardoor algen minder goed kunnen groeien en het bevorderen van de plantengroei (en niet de algengroei). Het is ons nog niet gelukt deze dingen te combineren in één flesje.
Vandaar dat u helaas flesje A en B het beste kunt gebruiken zoals voorgeschreven. Deze combinatie A en B zorgt voor het verdwijnen van de meeste soorten algen en het door doseren met het flesje B bevordert de plantengroei en houdt algen onder de duim.
Let wel: Uw voorstel zou voor bepaalde soorten algen best kunnen werken, maar zoals wij het nu doen werkt het tegen het grootste aantal algensoorten in het aquarium. Met vriendelijke groet, eSHa Labs.”

20 ml (about 10 ml) for a maximum of 300 liters of aquarium water. ”(Read: A package contains 2 bottles: A and B, together suitable for 300 liters of aquarium water, see the instructions for use.) Bart van der Hulst noted that copper sulfate is present in both bottles. only in a different ratio. He asked: Why do you use two bottles if the basic product is the same? He stated that he usually still has bottle B left, while bottle A is already used up. The answer from eSHa was: “Dutch and EU legislation prescribes which substances are and which substances are not mentioned in algae control. Protalon combats algae in a number of ways, killing algae, filtering out wavelengths that prevent algae from growing well and promoting plant growth (and not algae growth). We have not yet been able to combine these things in one bottle.
That is why you have to use bottle A and B as directed. This combination A and B causes the disappearance of most types of algae and by dosing with the bottle B promotes plant growth and keeps algae under control.
Please note: Your proposal might work well for certain types of algae, but the way in which we tackle this problem works well for most of the algae species in the aquarium. Kind regards, eSHa Labs.”

Draadalg
Draadalg is familie van de groenwieren en je herkent het aan de lange meestal groene draden die zich in razend tempo door het aquarium heen woekeren. Draadalg kan hele plukken vormen waarin vissen zich kunnen vast zwemmen en waardoor planten kunnen verstikken. Draadalgen ontwikkelen zich meestal in relatief gezond water, maar toch ook weer als gevolg van een gebrek. Heel vaak gebrek aan CO2. Ook in de vijver kunnen draadalgen in bepaalde perioden van het jaar, bijvoorbeeld het voorjaar, zich explosief ontwikkelen. Voor vijvers wordt dan het zogenaamde witte poeder met als hoofdbestanddeel zinkoxide toegepast. Ik heb daar eens een hoofdstuk op mijn website aan gewijd. Klik: hier

Draadalg is met de hand gemakkelijk te verwijderen door er met een ruw takje, een tandenborstel of iets dergelijks doorheen te rollen. Zelfs gewoon met de hand kunnen hele plukken worden verwijderd. In combinatie met het handmatig verwijderen van de draadalg kan het helpen een derde van het aquariumwater te verversen, EasyCarbo toe te voegen en de CO2 te verhogen. Meestal is die combinatie wel afdoende. Het uitvoeren van een eSHa Protalon 707 kuur is een goed alternatief, hoewel ik zou beginnen met de eerste methode.

Voor het overige verwijs ik naar een paar websites die al het nodige zeggen over deze soort alg.

Thread algae
Thread algae is family of green algae and you can recognize them by the long, usually green, threads that spread through the aquarium at terrible speed. Thread algae can form whole plucks in which fish can get stuck and which can cause plants to suffocate. Thread algae usually develop in relatively healthy water, but again as a result of a defect. Very often a lack of CO2. In the pond, thread algae can also develop explosively during certain periods of the year, for example in the spring. For ponds, the so-called ‘white powder’ with zinc oxide as main component is used. I once devoted a chapter to this on my website. Click here, but it is written in Dutch.
Thread algae can be easily removed by hand by rolling through it with a rough twig, a toothbrush or something like this. Even by hand it can easily be removed. In combination with the manual removal of the algae, it can help to refresh one third of the aquarium water, add EasyCarbo and increase CO2. Usually that combination is sufficient. Performing an eSHa Protalon 707 cure is a good alternative, although I would start with the first method
Furthermore I refer to a few Dutch websites that give information about this kind of algae. My website, click: here.

Baardalg
Baardalg wordt ook zwarte puntalg genoemd. Het is zichtbaar als een pluizig plukje algen bij elkaar, het lijken haartjes, vandaar waarschijnlijk de naam. Deze alg ontstaat meestal door te laag of onstabiel CO2-gehalte. Een constante CO2 toevoer is de oplossing voor het met succes bestrijden van baardalg.

Beard algae
Bearded alga is also called black pointed alga. It is visible as a fluffy tuft of algae together, they look like hairs, hence the name of it. This alga is usually caused by too low or unstable CO2 content. A constant CO2 supply is the solution for successfully combating beard algae.

Een aquarium waar ik erg succesvol mee ben geweest, maar dat mij enorm veel werk heeft gekost en daarentegen veel plezier heeft gebracht. Het aquarium bestaat inmiddels niet meer. Ik hoop met bovenstaande aantekeningen iets te hebben bijgedragen aan de kennis over onze prachtige hobby.

An aquarium that I have been very successful with, but that has cost me a lot of work and on the other hand brought a lot of pleasure. The aquarium no longer exists. With the above notes I hope to have contributed something to the knowledge about our wonderful hobby.

Een aquarium waar ik erg succesvol mee ben geweest, maar dat mij enorm veel werk heeft gekost /An aquarium that I have been very successful with, but that has cost me a lot of work

en daarentegen veel plezier heeft gebracht. /and on the other hand brought a lot of pleasure.

 

 

Translate »