Selecteer een pagina

3 en 4 mei 2017: Yosemite Valley and Big Tree Forest.

Al voor mijn vertrek had Tom toegezegd dat wij twee dagen naar Yosemite Park zouden gaan. Jennifer en Adrienne zouden dan ook mee gaan en we zouden daar in een tent logeren. Ik had al een en ander van Yosemite gezien via een YouTube filmpje. Het leek me geweldig om daar eens zelf te kunnen rondkijken. Wikipedia: Yosemite National Park is een nationaal park in het oosten van Californië. Het heeft een oppervlakte van meer dan 3.000 km² en ligt op de westelijke flanken van de centrale Sierra Nevada, in het oosten van Tuolumne, Mariposa en Madera County. Yosemite National Park werd dankzij de inspanningen van natuurbeschermers zoals John Muir in 1890 opgericht en was een van de eerste nationale parken van de VS en de wereld. In 1916 kwam het onder beheer van de National Park Service. Sinds 1984 staat het op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Yosemite is bekend om de Yosemite Valley, een door gletsjers ontstaan dal met granieten rotswanden, waarvan Half Dome en El Capitan de meest herkenbare zijn. U-dalen zoals Yosemite Valley en Hetch Hetchy zijn uitgesleten door schuivend gletsjerijs dat zich tijdens de ijstijden in de Sierra Nevada opstapelde. Van de vier miljoen bezoekers die het park jaarlijks trekt, besteedt het merendeel zijn tijd in de Yosemite Valley. Verder omvat het park hooggebergte, heldere bergrivieren en watervallen en zeldzame reuzensequoiabossen zoals Mariposa Grove. Yosemite is voor bijna 95% beschermd als wildernisgebied en herbergt een grote biologische diversiteit.

Prior to my departure, Tom had promised that we would go to Yosemite Park for two days. Jennifer and Adrienne would go along and we would stay in a tent there. I’ve already seen some of Yosemite through a YouTube video. It seemed great to me to look around there myself. Wikipedia: Yosemite National Park is a national park in eastern California. It covers an area of ​​more than 3,000 km² and is located on the western flanks of central Sierra Nevada, in the east of Tuolumne, Mariposa and Madera County. Yosemite National Park was founded by the efforts of nature conservationists such as John Muir in 1890 and was one of the first national parks of the US and the world. In 1916 it was managed by the National Park Service. Since 1984 it has been listed on UNESCO’s World Heritage List.

Yosemite is famous for the Yosemite Valley, a glacier-shaped valley with granite rock walls, of which Half Dome and El Capitan are the most recognizable. U-valleys such as Yosemite Valley and Hetch Hetchy have been wrecked by sliding glacier icebergs that piled up in the Sierra Nevada during the Ice Age. Of the four million visitors who draw the park annually, most of it spends its time in the Yosemite Valley. Furthermore, the park includes high mountains, clear mountain rivers and waterfalls and rare giant quay forests such as Mariposa Grove. Yosemite is protected for almost 95% as a wilderness area and houses a high biological diversity.

Op donderdag 4 mei, na vertrek uit de Yosemite Vallei, vertrokken we richting het Hetch Hetchy stuwmeer. Wikipedia: Hetch Hetchy is zowel de naam van een vallei als van een stuwmeer in het Yosemite National Park, in Californië. De Hetch Hetchy Valley is een glaciale vallei waardoor de Tuolumne River oorspronkelijk stroomde, in het noordwesten van het nationale park. De vallei werd lang bewoond door inheemse jager-verzamelaars. In de late 19e eeuw werd Hetch Hetchy bekend om haar natuurschoon; ze werd vaak vergeleken met de nu beroemdere Yosemite Valley.

Aan het begin van de 20e eeuw verloor de jonge Amerikaanse milieubeweging, met John Muir en zijn Sierra Club op kop, de strijd tegen plannen om de vallei af te dammen. De O’Shaughnessy Dam werd in 1923 voltooid. De volledige vallei kwam onder het water van het Hetch Hetchy Reservoir te staan. De dam en het stuwmeer maken deel uit van het Hetch Hetchy Project, dat in 1934 werd opgestart om de San Francisco Bay Area, zo’n 270 kilometer ten westen van Yosemite, van water te voorzien. Het stuwmeer en de dam blijven wettelijk en milieukundig omstreden. De wens om de dam opnieuw af te breken en de Hetch Hetchy Valley te herstellen, is nog regelmatig actueel.

Wikipedia: Hetchy is both the name of a valley and a reservoir in the Yosemite National Park, in California. The Hetch Hetchy Valley is a glacial valley through which the Tuolumne River originally flowed, in the northwest of the national park. The valley was long inhabited by native hunter-gatherers. In the late 19th century Hetch Hetchy became known for its natural beauty; She was often compared with the now more famous Yosemite Valley. At the beginning of the 20th century, the young American environmental movement, with John Muir and his Sierra Club, lost the battle against plans to demolish the valley. The O’Shaughnessy Dam was completed in 1923. The entire valley came under the water of the Hetch Hetchy Reservoir. The dam and reservoir are part of the Hetch Hetchy Project, which was started in 1934 to water the San Francisco Bay Area, about 270 kilometers west of Yosemite. The reservoir and dam are kept legal and environmental controversial. The desire to break down the dam again and restore the Hetch Hetchy Valley is still up to date.

Calaveras Big Trees State Park is een staatspark in Californië, dat twee bossen van reuzebomen omvat. Het is gelegen 6.4 km ten noordoosten van Arnold, in de middelste hoogten van de Sierra Nevada. Het is sinds 1852 een belangrijke toeristische attractie geweest, sinds het bestaan van de bomen voor het eerst publiek werd gerapporteerd, en wordt beschouwd als de langst doorlopende toeristische attractie in Californië.

De North Grove omvatte de “Discovery Tree”, genoteerd door Augustus T. Dowd in 1852 en die viel in 1853, waardoor een reusachtige stronk achterbleef. Het enige restant van deze boom. Hij was op de basis gemeten 7,65 meter in diameter en zijn leeftijd werd bij het vallen door ringtelling bepaald op 1.244 jaar. Op het moment dat de grove werd ontdekt door blanke ontdekkings-reizigers, werd de Discovery Tree gemeten door Dowd en anderen en werd aangemerkt als de grootste bekende boom, en hij werd omgezaagd om reclame mee te maken. Vandaag rest er nog een door vuur geblakerde stam van deze “Moeder van het Woud”, en de Discovery Tree heet nu de “Grote Stomp”. De nu grootste boom in de North Grove is de Empire State Tree, die 30 meter op het grondniveau en 7 meter op 1,85 meter boven de grond meet.

Naast het populaire North Grove, omvat het park nu ook het South Grove, met een wandelroute van 8,0 km in een bos van reuzensequoia’s in hun natuurlijke omgeving. De South Grove omvat de Louis Agassiz-boom, 76 meter hoog en meer dan 7,6 meter in een diameter op 1,8 meter boven de grond. Het is de grootste boom in de Calaveras-bossen. Hij is vernoemd naar zoologist Louis Agassiz (1807-1873).

Calaveras Big Trees State Park is a state park of California, preserving two groves of giant sequoia trees. It is located 4 miles (6.4 km) northeast of Arnold, California in the middle elevations of the Sierra Nevada. It has been a major tourist attraction since 1852, when the existence of the trees was first widely reported, and is considered the longest continuously operated tourist facility in California. The North Grove included the “Discovery Tree”, noted by Augustus T. Dowd in 1852 and felled in 1853, leaving a giant stump. The only remainder of the tree. It measured 25 feet in diameter at its base and was determined by ring count to be 1,244 years old when felled. At the time the grove was discovered by white explorers, the Discovery Tree was measured by Dowd and others as the largest tree, and it was cut down to advertise the tourist attraction. Today only a fire-blackened snag remains of the Mother of the Forest, and the Discovery Tree has been renamed the Big Stump; the largest tree in the North Grove today is the Empire State tree, which measures 30 feet at ground level and 23 feet at 6 feet above ground.

In addition to the popular North Grove, the park also now includes the South Grove, with a 5-mile (8.0 km) hiking trip into a grove of giant sequoias in their natural setting. The South Grove includes the Louis Agassiz tree, 250 feet (76 m) tall and more than 25 feet (7.6 m) in diameter 6 feet (1.8 m) above ground, the largest tree in the Calaveras groves.It is named after zoologist Louis Agassiz (1807–187).

Wie ALLE foto’s van 3 en 4 mei wil zien klik: hier.
Who wants to see ALL the pictures of 3th and 4th May, click: here.

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

Translate »