Selecteer een pagina

De Aquatic Gardners Association (AGA) conventie van 2017

The Aquatic Gardners Association (AGA) convention 2017.

Ik werd, zoals afgesproken, van het vliegveld opgehaald door Bruce Ferguson.  Ik had op Minneapolis al even contact met hem gehad via WhatsApp. Hij woont in Denver en heeft mij naar het Marriot Hotel gebracht. Daar heb ik kort kennis gemaakt met Karen Randall, een van organisatoren van de conventie. Daarna gauw naar bed om bij te komen van deze ongeveer 24 uur durende reis.

As arranged, I was picked up from the airport by Bruce Ferguson. I had already contacted him from Minneapolis with WhatsApp. He lives in Denver and brought me to the Marriot Hotel. I briefly met Karen Randall, one of the organizers of the convention. Then went to bed to recover from this approximately 24 hour during trip.

Donderdag 27 april. / Thursday, April 27th.
Ik was vroeg wakker en heb eerst met Alice gewhatsappt. De verbinding was slecht en viel regelmatig weg. Een nieuwe verbinding middels Messenger beviel beter. Niet wetend wat anders te doen, ben ik naar beneden gegaan om te kijken of er iets te ontbijten viel. Er bleek een dagelijks ontbijtbuffet beschikbaar dat uit allerlei soorten eten bestond. Fruit, gebakken aardappelen, saucijsjes, bacon, cornflakes, pap, brood, verschillende soorten muffins, en nog meer. Ter plekke kon roerei met ui of champignons worden besteld, wat ik ook meteen maar heb gedaan. Tijdens mijn ontbijt schoof Karen aan en even later ook Luca Galarraga, die net uit Brazilie was aangekomen. Ook maakte ik daar kennis met o.a. Jerry Jobe, die mij uitnodigde om samen met hem, Luca Galarraga, Chuck Branch, Richard Valerio, Paul Bynum en Amanda Eldridge mee te gaan naar een paar aquariumwinkels in Denver. Daar ging ik uiteraard graag op in.

We zijn bij drie verschillende winkels geweest.
1) Aquatic Kingdom, een ietwat donkere winkel met een enthousiaste eigenaar die vereerd was dat wij zijn winkel kwamen bezoeken. Een winkel met een minimum aan plantenaanbod, maar zeker wel interessante vis.

2) Aquatic Dog Puppies, met een combinatie van honden en katten, plus benodigdheden en een wand vol aquaria met gezond uitziende planten en een ruim assortiment aan gezonde vis. De eigenaresse vertelde dat deze handel was ontstaan uit eerdere aquariumliefhebberij en in dit bedrijf heeft geresulteerd. Zij wist van mijn “optreden” tijdens de conventie en gaf aan ook aanwezig te zullen zijn, ook bij mijn presentatie.

3) Neptune’s Tropical Fish. Een grote aquariumspeciaalzaak met een aanmerkelijk groot zeewaterdeel. Ik zag hier veel verschillende waterplanten, waaronder een aantal soorten die nieuw waren voor mij.

I woke up early and first of all I contacted Alice by WhatsApp. The connection was bad and dropped regularly. A new connection by Messenger went better. Not knowing what else to do, I went downstairs to the restaurant to see if there was anything to eat. A daily breakfast buffet was available that consisted of all kinds of food. Fruit, baked potatoes, saucies, bacon, cornflakes, porridge, bread, different kinds of muffins, and more. Scrambled eggs with onion or mushrooms could be ordered, as I did right away. During my breakfast, Karen joined me and shortly later also Luca Galarraga, who had just arrived from Brazil. I became acquainted with Jerry Jobe, who invited me to join him and Luca Galarraga, Chuck Branch, Richard Valerio, Paul Bynum en Amanda Eldridge, to visit some local fish stores in Denver. Of course I was glad to go there.

We have been to three different stores.
1) Aquatic Kingdom, a little bit dark shop with an enthusiastic owner who told he was honored that we visited his shop. A shop with a minimum of plant supply, but some very interesting species of fish.
2) Aquatic Dog Puppies, with a combination of dogs and cats supplies and a wall with rows of aquariums with healthy-looking aquatic plants and a wide range of healthy fish. The lady owner told us that this trade had originated from previous aquarium enthusiasm and resulted in this store. She knew about my presence at the AGA convention and she was planning to join my presentation there.
3) Neptune’s Tropical Fish. A large aquarium specialty store with a considerable large seawater section. I saw a lot of different aquatic plants, including some species that were new to me.

De groep waarmee we op pad waren bestond uit 6 man en 1 jongedame. Na afloop zijn we met z’n allen bij een Applebee’s restaurant gaan eten. Wat me daar opviel was het computersysteem waarmee iedereen afzonderlijk met z’n creditcard kon afrekenen.

Na afloop zijn we met z’n allen bij een Apple Store gaan eten.

Na afloop zijn we met z’n allen bij een Apple Store gaan eten.

The group we were on the way with consisted of 6 guys and 1 young lady. After our trip, we all had dinner at an Applebee’s. What struck me was the computer system on the table that enabled everyone to pay his/her own bill with the credit card.

Terug in het hotel heb ik daar nog een beetje rondgekeken en tijd doorgebracht op m’n kamer. Rond 18.00u zijn we met een grotere groep naar een ander restaurant in de omgeving gewandeld om daar nogmaals te gaan eten. Ik heb me daar beperkt tot een eenvoudige niet te grote portie geroosterde garnalen.

Back in the hotel I looked around a bit and spent some time in my room. Around 6h pm, we went to another restaurant in the area with a larger AGA-group to have dinner again. I restricted myself to a simple not too big portion of roasted shrimps. I wasn’t so hungry after already having had dinner a few hours ago.

Vrijdag 28 april; De AGA-conventie / Friday April 28th; The AGA Convention.
De start van het AGA-programma. Het was een prachtige zonnige dag met enkel een licht, maar fris windje. Verzamelen om 09.00 uur in de centrale hal van het hotel, waar een bus ons zou ophalen om naar de Denver Zoo te gaan. In de bus zat ik voorin naast Luca, de specialist op het gebied van Nature Scape. Hij was uit Brazilië gekomen om hier een workshop en een presentatie te geven. Een bijzonder vriendelijke man die, samen met een partner, in Brazilië een winkel heeft op het gebied van zijn specialisatie. Deze winkel is in Brazilië onderscheidend door het organiseren van workshops en cursussen op het gebied van zijn scaping stijl. Luca is opgeleid door meester Amano himself en heeft meerdere internationale prijzen gewonnen op het gebied van Nature Aquascapen.

The start of the AGA program. It was a remarkable sunny day with just a light but fresh breeze. At 9:00am we met in the central hall of the hotel, where a bus would pick us up to go to the Denver Zoo. In the bus I had a seat in front with Luca, the specialist in Nature Scape. He came from Brazil to give a workshop and a presentation here. A very friendly man who owns an aquarium shop in Brazil with a partner. This shop is distinctive in Brazil by organizing workshops and courses in nature scaping style. Luca has been trained by Master Amano himself and has won several international prizes in the field of aqua nature scaping.

De dierentuin is vergelijkbaar met Blijdorp Zoo Rotterdam en heeft een prachtige tropische hal met koudbloedige dieren uit de hele wereld. Deze hal vond ik veruit het meest interessant en hier heb ik heel wat foto’s gemaakt. Daar heb ik ook uitgebreider kennis gemaakt met Amanda, het 30-jarige vrouwtje uit Texas, getrouwd met Matthew, dat mij het trieste verhaal vertelde van haar nog maar net overleden moeder van wie de begrafenis volgende week dinsdag nog moest plaatsvinden. Zij bleek enorme kennis te hebben van de inheemse flora en fauna en ik had een speciale vriendschappelijke “klik” met haar. We zijn bij de “olifantenshow” wezen kijken en zijn de papegaaienkooi ingegaan waar je een bekertje nektar kon kopen om de prachtige papegaaitjes mee te voeren. In de dierentuin wees zij mij op de in het wild rondvliegende inheemse vogels en zij herkende alle vogels alleen al op grond van hun geluid. Ook van de planten bleek ze een enorme kennis te hebben.

The zoo is similar to Blijdorp Zoo Rotterdam and has a beautiful tropical hall with cold-blooded animals from all over the world. I found this hall by far the most interesting and here I made a lot of pictures. There, I also met and learned more about Amanda, the 30-year young lady from Texas, married with Matthew, telling me the sad story of her just-deceased mother whose funeral had to take place next week on Tuesday after the convention. She turned out to have a vast knowledge of native flora and fauna and I had a special “click” with her. We watched the elephant show and went to the greenhouse with the parrots where you could buy a cup of nectar to feed these beautiful parrots. In the zoo she attended me to the birds flying around in the wild, and she recognized all those birds solely on base of their sound.

Na het vertrek uit de dierentuin om 14.00u is de chauffeur van de bus met ons nog even “down-town” gegaan en heeft ons wat highlights in het centrum van Denver laten zien. Doordat ik met Luca voorin de bus zat hadden wij uitstekend de gelegenheid om foto’s te maken door de brede voorruit van de bus. Rond 16.30u waren we weer thuis en zijn we deze keer met een aantal mensen in het hotel blijven eten.

After leaving the zoo at 14:00pm, the driver of the bus took us “down-town” and showed us some highlights in downtown Denver. Because I was in front of the bus with Luca, we had a great opportunity to take pictures through the wide windshield of the bus. At 16.30pm we were at the hotel again and we had dinner there with a group of AGA-people.

Allereerst heb ik om 16.00u de workshop van Luca bijgewoond. Prachtig om te zien hoe gedreven en ervaren hij met zo’n nature scape bezig is. Rustig alle handelingen besprekend en uitleg gevend bij alle aspecten van de scape. Zijn scape duurde langer dan de geplande tijd dus op enig moment moest hij de werkzaamheden staken. Later heeft hij de scape alsnog afgerond en ik begreep dat het aquarium, inclusief de scape, tijdens de veiling op zondag $1.200 heeft opgebracht.

First of all, I attended the workshop of Luca. Nice to see how passionate and experienced he is scaping such a nature style aquarium. Quietly explaining all his actions and all aspects of the scape. His scape lasted longer than the scheduled time, so at some point he had to stop his work. Later he finished the scape and in Sacramento I heard that the aquarium, including the scape, had brought 1,200 dollars at the auction on Sunday.

Daarna was er een soort workshop “Nano Nature Scape” en mij was gevraagd om als mentor te fungeren voor maximaal twee personen. Dat was lastig want ik heb er geen enkele praktische ervaring mee. Maar ik had goed opgelet tijdens het verhaal van Luca en ik denk dat ik toch een positieve bijdrage heb kunnen leveren. De bakjes mochten aan het eind van de conventie door hun scapers mee naar huis worden genomen.

After Luca’s demonstration there was a kind of workshop “Nano Nature Scape” and I was asked to act as a mentor for up to two people. That was difficult for me because I have no practical experience with it. But I was well aware of Luca’s talk and I think I have made a positive contribution. At the end of the convention the little tanks were taken home by their creators.

Om alle ingerichte bakjes te zien, klik: hier
To see all the nano tanks, click: here

Zaterdag 29 april / Saturday April 29th.
Het was voorspeld en het bleek te kloppen. Het had vannacht gesneeuwd in Denver en naar buiten kijkend zag je een witte wereld. Een schril contrast met de prachtige zonnige dag van gisteren. Gelukkig was het programma van vandaag binnenshuis en waren we gisteren al buiten geweest. Ik was weer op tijd op, ontbijt genuttigd, en eerst maar naar de verkoopruimte waar een aantal stands was ingericht met commerciële, aquariumgerelateerde artikelen. Niet groot, maar wel leuk om even rond te kijken. In de hal ontving ik mijn “goody-bag” en badge, met de toevoeging: Speaker !!

Het was voorspeld en het bleek te kloppen. Het had vannacht gesneeuwd in Denver en naar buiten kijkend zag je een witte wereld. Een schril contrast met de prachtige zonnige dag van gisteren.

Gelukkig was het programma van vandaag binnenshuis en waren we gisteren al buiten geweest.

It was predicted and it turned out to be right. It had snowed in Denver this night and through the window I saw a cold white world. A stark contrast with the beautiful sunny day that we had yesterday. Fortunately, the program today was indoors and we had already been outside to the zoo yesterday. Again on time getting out of bed, I first had breakfast and after that I went to the vendorroom where a number of commercial stands were decorated with aquarium-related items. Not so big, but nice to look around. In the hall I received my “goody bag” and badge, with the addition: Speaker !!

De eerste spreker was Rachel O’Leary. Zij gaf aan de hand van mooie plaatjes een uitgebreide verhandeling over het houden en kweken van allerlei tropische garnalen. Compleet met risico’s en ziekten die deze dieren kunnen hebben. Ik geef toe dat ik tijdens haar verhaal meer met mezelf bezig was en de presentatie die ik na haar zou moeten geven.

The first speaker was Rachel O’Leary. She gave an extensive dissertation on the keeping and breeding of all kinds of tropical shrimps by means of beautiful pictures. Complete with risks and diseases that these animals can have. I admit that during her story I was more busy with myself and the presentation I should give when she was ready talking.

Daarna was ik zelf aan de beurt. Natuurlijk was ik zenuwachtig, maar ik wist mij gesteund door de aanwezigheid van Esther Mous, die beloofd had mij te helpen als mijn Engels me in de steek zou laten. Daarnaast was het feit dat ik al met heel veel mensen had kennis gemaakt en al veel Engels had gesproken, heel bemoedigend. De presentatie op zich was een groot succes. De meeste mensen waren wel op de hoogte van de Dutch style, maar mijn presentatie had veel toegevoegde waarde doordat veel mensen niet beter wisten dan dat een keuring middels foto’s gaat en zij geen idee hadden dat dit ook middels keurmeesters kan die aan huis kunnen komen. Ook de plaatjes van de aquaria in de huiskamer en het aspect “eerste indruk” was helemaal nieuw voor ze en gaf stof tot nadenken. De gulden snede is wel bekend, maar het vrij houden van de groepen en het creeren van doorkijkjes naar de achterwand, en het “niet in tweeen delen” van het aquarium was nieuw voor ze. Van het niet met en hout en steen tegelijk werken, hadden ze nog nooit gehoord, en zo heb ik best wel het een en ander aan suggesties kunnen doen. Het applaus na afloop was daverend en ik denk dat mijn boodschap heel goed is overgekomen. Veel mensen zijn weer anders en enthousiaster aan het nadenken over een beplant aquarium.

De DVD is nu te koop. DVD is now for sale.

De presentatie op zich was een groot succes. De meeste mensen waren wel op de hoogte van de Dutch style, maar mijn presentatie had toegevoegde waarde door de aanvullende informatie die ik gaf.

Then it was my turn to talk. Of course I was a little nervous, but I was supported by the presence of Esther Mous, who had promised to help me if my English was letting me down. In addition, the fact that I had already met and spoken a lot of people, was very reassuring. The presentation itself was a great success, I think. Most people were aware of the Dutch style, but my presentation was of great value, because many people did not know better than a photo review and they had no idea that the judgment could also be done by judges who come to your home. The pictures of the aquariums in the living room and the aspect “first impression” were all new to them and gave substance to thought. The golden ratio is well known, but keeping the groups free and creating views to the back wall, and the “not dividing the tank into two parts” was new to most of them. Don’t work with wood and stone at the same time in a Dutch style tank, is a suggestion they had never heard about, and so I have given them some food for thought. The applause at the end was daunting and I think my messages came over very well. Many people are now thinking different and more enthusiastic about a planted aquarium.

Tot mijn spijt heb ik de presentatie van Ghazanfar Ghori niet bijgewoond en ook ben ik niet bij de workshop Wabi-kusa aanwezig geweest. Dat werd me allemaal net even te veel. Wel ben ik no even bij een paar Lightning Talks geweest; dat zijn korte individuele presentaties.

Unfortunately, I did not attend Ghazanfar Ghori’s presentation and I did not attend Wabi-kusa workshop. That was just a little  too much for me. I did attend some Lightning Talks. These are short individual presentations.

Tot slot was er die dag een diner voor alle deelnemers. Dat was prima georganiseerd. Aan het eind van het diner heeft Karen nog een geweldige presentatie gegeven over de herkomst van onze aquariumplanten. Zij blijkt een goede vriendin van Christel Kassellman te zijn. Samen hebben zij al heel wat tropische landen bezocht om (nieuwe) waterplanten te vinden. Alles met elkaar een schitterende en boeiende presentatie.

At the end of the day, there was a dinner for all participants. That was well organized. At the end of dinner, Karen gave another great presentation about the origin of our aquarium plants. She turns out to be a good friend of Christel Kassellman. Together, they have visited many tropical countries to find (new) aquatic plants. All in all, a beautiful and engaging presentation.

Tussendoor hebben veel mensen mij gevraagd om met ze op de foto te mogen. Er zijn adressen uitgewisseld en er zijn (Facebook)vrienden gemaakt. Na afloop van het diner en de presentatie is iedereen nog een poos in de lounge blijven napraten. Om een uur of half twaalf had ik het wel gehad en ben ik naar mijn kamer gegaan om te slapen. Ik had met Tom Barr afgesproken dat ik om 07.00u beneden bij de hoofdingang zou staan om samen met hem naar Sacramento te vertrekken.

Na afloop van het diner en de presentatie is iedereen nog een poos in de lounge blijven napraten.

In the meantime, a lot of people have asked me to take pictures with them. Addresses have been exchanged and I made many new (Facebook)friends. After dinner and the presentation, everyone stayed in the lounge for a while, to talk and have a drink. At about half past twelve I was done and I went to my room to go to sleep. I agreed with Tom Barr that I would be at the main entrance of the hotel at 07:00h to be in time for the shuttle to the airport, to leave with him to Sacramento.

Zondag, 30 april; Vertrek uit Denver, naar Sacramento / Sunday, April 30th; Departure from Denver, to Sacramento.
Omdat ik op tijd wilde zijn, was ik gepakt en gezakt om 06.15u in het restaurant om op mijn gemakkie te kunnen ontbijten. Mijn orange juce was net ingeschonken en ik had de helft van mijn broodje op toen Tom binnen kwam haasten, om mij weg te rukken van mijn ontbijt. “De shuttle staat voor de deur en die mogen we niet missen, anders gaat de volgende pas over een uur en zijn we te laat voor het vliegtuig.” Ik heb alles laten staan, heb in de gauwigheid nog een bon getekend voor het restaurant en zat even later in het busje.

Because I wanted to be on time, I was packed and ready to leave, at 06.15h in the restaurant to have breakfast . My orange juce had just been poured and I had eaten half of my sandwich when Tom came in to hurry me away from my breakfast. “The shuttle is on the doorstep and we should not miss it, otherwise we can only have the next one in an hour and than we will be too late for the plane.” I left my breakfast where it was, quickly signed a receipt for the restaurant, and a few moments later I sat with Tom in the van.

Wie ALLE foto’s van mijn verblijf in Denver wil zien, klik: hier
Who wants to see ALL the pictures that I made in Denver, click: here

Het vliegtuig naar Sacramento – Californië staat gereed voor vertrek.

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

Translate »